skip to Main Content
1. Firma

Bolagets firma är DevPort AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konstruktion, innovation, utveckling, design, prototypbyggnation och konsultation inom företrädesvis transportmedelsindustrin, off-shore- och industribranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000. Kvotvärdet per aktie är 0,25 krona (25 öre).

6. Aktieslag

Aktier kan utges i två serier betecknade serie A och serie B. Aktie av serie A medger 10 röster och aktie av serie B medger 1 röst., i övrigt skall varje aktieslag medges samma rätt. Av varje serie kan utges ett antal aktier motsvarande sammanlagt hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om inte de aktier som erbjuds på detta sätt räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. I samband med detta skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

10. Ärenden på bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

a. Val av ordförande vid stämman.
b. Upprättande och godkännande av röstlängd.
c. Val av en eller flera justeringsmän.
d. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
e. Godkännande av dagordning.
f. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisions­berättelse.
g. Beslut angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
h. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
i. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
j. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
k. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter.
l. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

12. Avstämnings­förbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordning beslutad på extra bolagsstämma.

FINANSIELL KONTAKT

SABINE EKMAN – CFO

031 – 50 59 04
sabine.ekman@devport.se

Back To Top