skip to Main Content
Allmänt

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

  • Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.
Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Projektverksamheten

image021

Projektverksamheten är en del av företagets DNA. Sedan starten har vi framgångsrikt bedrivit både större (30-40 mkr per projekt) och mindre projekt (100 000 – 1 mkr). I projekten tar vi oftast ett helhetsansvar för utvecklingen och leveransen.

Ett framgångskoncept är att vi strävar efter att ha våra kontor uppkopplade mot våra kunder i s.k. kundsatelliter. En kundsatellit är en säkerhetsklassad lokal på något av våra kontor med direktuppkoppling i kundens system och miljöer. Exempelvis har vi samtliga av våra kontor uppkopplade mot en av världens främsta fordonstillverkare.

Genom våra kundsatelliter kan vi inte bara leverera projekt utan vi kan också på ett kostnadseffektivt sätt leverera enskilda kompetenser eller ett team av kompetenser som löpande utför uppdrag för kunden.

Idag sker ca 20% av företagets verksamhet från någon av våra kundsatelliter.

Kompetens på plats

De allra flesta inom DevPort har en ingenjörsbakgrund
och det gäller både ledare och medarbetare

Ledarna har också oftast en erfarenhet av att själva arbetat som konsulter i uppdrag på plats hos kund. Det ger oss en ovärderlig erfarenhet av hur det är att jobba som konsult och en väldigt god förståelse för vad kunden efterfrågar till en viss roll.

Genom våra ramavtal får vi många förfrågningar och möter kandidater dagligen.

Vårt fokus är att hitta den absolut bästa uppdragsmatchningen i relation till både teknisk- och social kompetens vilket bl.a. leder till en långsiktighet i anställningen på DevPort och god karriärsutveckling för den enskilda medarbetaren.

Genom DevPorts stora konsultnätverk, partners till DevPort, kan vi erbjuda våra kunder en större leveransförmåga och ytterligare öka kvalitén. Vår devis är ”Mest lämpade konsult”.

standard_009

Våra tjänster

ALLA SAKER VI KAN GÖRA

Produktionsutveckling & Supply Chain Management

Produktionsutveckling & Supply Chain Management

Ett relativt nytt område för Devport. Hos våra ramavtalskunder inom fordonsindustrin är behovet stort inom både produktionsutveckling och produktionsteknik.

Produktutveckling

Inom produktutveckling och konstruktion har vi sedan starten 2008 varit en stark spelare på marknaden och genomfört flera stora meriterande projekt, samt sysselsätter ett stort antal konsulter på plats hos våra kunder.

Digitala Lösningar

Digitala lösningar

Affärsområde Digitala lösningar erbjuder tjänster inom inbyggda system och IT. Mer och mer i samhället blir digitaliserat. Samtidigt blir fler och fler saker uppkopplade (Internet of Things). Vi kan idag hjälpa våra kunder med expertkompetens och utveckling av lösningar där både mjukvara och hårdvara ingår.

Back To Top