BOLAGSORDNING

Bolagsordning för DevPort AB (publ)

Org. nr 556752-3369

1. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är DevPort AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3. Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konstruktion, innovation, utveckling, design, prototypbyggnation och konsultation inom företrädesvis transportmedelsindustrin, off-shore- och industribranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Kvotvärdet per aktie är 0,25 krona (25 öre).

6. Aktieslag
Aktier kan utges i två serier betecknade serie A och serie B. Aktie av serie A medger 10 röster och aktie av serie B medger 1 röst., i övrigt skall varje aktieslag medges samma rätt. Av varje serie kan utges ett antal aktier motsvarande sammanlagt hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de aktier som erbjuds på detta sätt räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. I samband med detta skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Detta innebär inte någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

8. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall revisorssuppleant, skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelsen har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

10. Ärenden på årsstämman (ordinarie bolagsstämma)
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

a. Val av ordförande vid stämman

b. Upprättande och godkännande av röstlängd

c. Val av en eller flera justeringsmän

d. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

e. Godkännande av dagordning

f. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

g. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

h. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.

i. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

j. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.

k. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

l. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och i förekommande fall revisorssuppleanter.

m. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 §.

12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

13. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiellt instrument.

 

Bolagsordning beslutad på ordinarie bolagsstämma 2021-05-18