skip to Main Content
Allmänt

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

  • Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.
Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

BOLAGSSTÄMMA / ÅRSSTÄMMA
DEN 18 MAJ 2021
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär Årsstämma den 18 maj 2021
Poströstning – Årsstämma den 18 maj 2021
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2020
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 18 maj 2021
Protokoll från ordinarie bolagsstämma

ARKIV

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
DEN 14 MAJ 2020
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär Årsstämma den 14 maj 2020
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2019
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2020
Protokoll från ordinarie bolagsstämma
EXTRA BOLAGSTÄMMA
DEN 17 JANUARI 2020
Kallelse till extra bolagstämma den 17 januari 2020
Förslag på dagordning till extra bolagstämma den 17 januari 2020
Förslag till beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution AB
Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 om vissa närståendetransaktioner samt styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av utestående aktier i DevPort Winning Solution AB
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 17 januari 2020
Protokoll från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 (här kommer information publiceras efter den extra bolagsstämman)
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
DEN 14 MAJ 2019
Protokoll från ordinarie bolagsstämma
DevPorts års- och hållbarhetsredovisning 2018
Kallelse till årsstämma 2019
Deltagareinformation
Valberedningens förslag – årsstämma 14 maj 2019
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – årsstämma 14 maj 2019
Förslag till beslut om bemyndigande för nyemission av aktier – årsstämma 14 maj 2019
Styrelseyttrande enligt 18_4 ABL – årsstämma 14 maj 2019
Fullmaktsformulär årsstämma 2019

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top