skip to Main Content
Allmänt

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

  • Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.
Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Vårt CSR-arbete

afrika-skola-458×458-3

DevPort vill bidra till en humanare marknad och driver ett aktivt CSR-arbete  vi är stolt samarbetspartner till organisationen Star for Life! Genom Star for Life stödjer vi eleverna på skolan Windmill Park Secondary School i Sydafrika. DevPorts ledning och anställda besökte skolan för första gången i början av 2019.

Vi har i samband med besöken sponsrat skolan med skolutrustning, och böcker till ett skolbibliotek. Framöver jobbar vi på att möta skolans önskemål om bättre internet, ett mentorsprogram mellan elever från skolan och anställda på DevPort, instruktionsvideos i matte och fysik, samt att fylla på skolbiblioteket ytterligare.

skola-afrika-509×509-3
Star for Life

Star for Life startade år 2005 med projektet “Star program” i Hluhluwe i nord-östra Sydafrika. Sedan dess har verksamheten vuxit till en internationell organisation med verksamhet i tre världsdelar. Verksamheten syftar till att stärka ungas självkänsla, inspirera dem till att våga drömma om en bättre framtid och att motivera dem till att kämpa för att nå dessa drömmar.

Vi måste välja mellan en global marknad som drivs av kalkyleringar om kortsiktig vinst eller en marknad som är human. Mellan en marknad som dömer en fjärdedel av människorna till svält och elände, och en som erbjuder alla en möjlighet till välstånd i en sund miljö.

– KOFI ANNAN, F.D. GENERALSEKRETERARE I FN, 1 FEBRUARI 1999

DevPort är stolt sponsor till Star for Life!

Två elever på skolan i Sydafrika hoppar glatt

DevPorts visit på Windmill Park Secondary School

DevPorts medarbetare besökte skolan i Sydafrika under 2019 ovan en film från vistelsen.

Back To Top