skip to Main Content

Erbjudandet att teckna aktier i DevPort AB (publ) övertecknades

Press release • 4 december, 2017 09:00 CEST

 Erbjudandet att teckna aktier i DevPort AB (publ) övertecknades, handeln inleds på Nasdaq First North Premier den 7 december 2017

DevPort AB (publ) (“DevPort” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier inför listningen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Intresset att teckna aktier i DevPort har varit mycket stort, och antalet nya aktieägare som tillförs Bolaget uppgår till ca 5 000. 

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag som agerar oberoende rådgivare och konsult med fokus på fordonsindustrin. Bolaget sysselsätter ca 300 personer på fyra orter (Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm) i Sverige. DevPort har under den senaste tiden uppvisat en kraftig tillväxt, med god lönsamhet och planerar nu för fortsatt tillväxt. Den 7 december börjar DevPorts aktie att handlas på Frist North Premier.

 Priset i Erbjudandet är fastställt till 35 kronor per aktie.

 Erbjudandet uppgår till totalt 1 628 571 B-aktier varav 1 200 000 utgörs av befintliga B-aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare samt 428 571 nyemitterade B-aktier.

 Erbjudandet kommer att tillföra DevPort ca 15 miljoner kronor före emissionskostnader.

 Swedbank Robur tecknar i enlighet med sitt teckningsåtagande 480 000 B-aktier i Erbjudandet. Efter Erbjudandet kommer Robur att inneha 9,8 % av kapitalet och 8,0 % av antalet röster i DevPort.

 Likviddag för tilldelade aktier är den 6 december 2017.

 Första handelsdag på Nasdaq First North Premier beräknas till den 7 december 2017 och Bolaget kommer att handlas under symbolen DEVP.

”Vi är mycket glada över att intresset varit så stort för DevPort och att vi kan välkomna ca 5 000 nya aktieägare, varav ca 100 av Bolagets anställda. Vi ser nu fram mot att arbeta vidare med vår affärsplan och ser fram mot 2018 med tillförsikt”, säger Nils Malmros, VD för DevPort AB.

Rådgivare: 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser: Avanza Bank AB

Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl AB

För ytterligare information: 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 09:00 CET.

 

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i DevPort AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DevPort AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Back To Top