skip to Main Content

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019

DevPort AB (publ) förtydligar tidigare utsänt pressmeddelande ang. års- och hållbarhetsredovisning för år 2019

Press release   •  20 april, 2020 15:45 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) offentliggjorde, den 17 april 2020, sin års- och hållbarhetsredovisning för år 2019. DevPort vill härmed förtydliga att det under not 29 i års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 anges följande information:
”Styrelsens bedömning är att COVID-19 pandemin kommer få negativa effekter på företagets resultat under år 2020, men kan i dagsläget inte bedöma omfattningen av dessa. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekterna. Bland annat har företaget lanserat ett besparingsprogram för samtliga bolag inom DevPort-koncernen. Programmet omfattar såväl korttidspermitteringar, korttidsvecka, förändrade inköpsrutiner, varsel om uppsägningar som allmänna kostnadsbesparingar. Baserat på upprättade likviditetsprognoser i vilka ovanstående åtgärder beaktats samt den i förvaltningsberättelsen beskrivna historiskt stabila ekonomin är det styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till COVID-19 pandemin inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom överskådlig tid.”

Bolaget gör bedömningen att delar av ovanstående information är sådan som tidigare inte kommunicerats före fredagens (2020-04-17) offentliggörande av års- och hållbarhetsredovisning för år 2019.

För fullständig information om års- och hållbarhetsredovisningen så hänvisas, enligt tidigare, till bolagets hemsida: www.devport.se

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 15:45 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20
För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top