skip to Main Content

DevPort AB (publ) förvärvar konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB

Press release • 13 april, 2018 08:30 CEST

Samtidigt anges nytt datum för offentliggörande av årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Förvärv av bolag
DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier och nedan kallat ”DevPort”, har kommit överens om att förvärva samtliga aktier i konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB, nedan kallat ”Bolaget”. Förvärvet av Bolaget finansieras genom DevPorts disponibla egna medel samt genom banklån.
Styrelsen i DevPort AB gör bedömningen att förvärvet kommer bidraga positivt till DevPorts resultat för år 2018. Tillträdesdag för förvärvet av ACT Competence AB är preliminärt satt till 16 april 2018.

Senareläggning av årsredovisning
På grund av extra administrativ belastning inom DevPort, bl.a. med anledning av förvärvet av ACT Competence AB, så har DevPort beslutat att skjuta fram färdigställandet och offentliggörandet av DevPorts årsredovisning för verksamhetsåret 2017, med sex dagar. DevPorts årsredovisning kommer offentliggöras måndagen den 23 april 2018 och kommer bl.a. då finnas tillgänglig på DevPorts hemsida.

ACT Competence är ett specialistföretag med hög kompetens och har drygt 20 anställda med huvuddelen av sin verksamhet i Göteborgsområdet. Bolaget bedriver konsultverksamhet inom framför allt produktionsteknik samt bedriver en relativt stor utbildningsverksamhet. Syftet med affären är dels att etablera ett nytt verksamhetsområde inom utbildning av produktutvecklings- och produktionsutvecklingspersonal hos bl.a. DevPorts huvudkunder, dels att förstärka DevPorts verksamhet inom Produktionsutveckling där vi ser en fortsatt stor efterfrågan. Bolaget har visat på fin förmåga att både organiskt växa och samtidigt leverera mycket goda resultat. Under Bolagets senaste redovisade verksamhetsår så omsatte man drygt 25 mkr (ca 17 mkr verksamhetsåret före) med en rörelsevinstmarginal om ca 15 % (ca 14 % verksamhetsåret före).

Köpeskillingen för förvärvet av ACT Competence AB består av en preliminär köpeskilling och en rörlig tilläggsköpeskilling. Den preliminära köpeskillingen fastställs efter den 31/12 2018 till lika med Bolagets egna kapital per den 31/12 2018. Tilläggsköpeskillingen baseras på resultatutvecklingen i Bolaget samt i verksamheten inom DevPort Väst under åren 2019 – 2021.

ACT Competence kommer bl.a. tillföra nya kunder utanför fordonsindustrin och Bolaget tillför också en utbildningsverksamhet med goda marginaler som kommer bidraga positivt till DevPorts rörelsemarginal, säger DevPorts VD och koncernchef, Nils Malmros. Bolagets verksamhet inom utbildningsområdet tror vi mycket på framöver och som vi vill vidareutveckla inom DevPort genom ACT Competence erfarna medarbetare och goda renommé, säger Nils Malmros.

Vi får nu tillgång till fler ramavtal och en större kundbas tack vare DevPort. Vi ser stora möjligheter för verksamheten och för våra medarbetare inom ACT Competence att kunna utvecklas inom DevPort-koncernen, säger Christian Sjöberg och Arton Haziraj, båda ägare till ACT Competence AB.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.