skip to Main Content

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 18 september 2018

Press release   •  28 augusti, 2018 07:45 CEST

DevPorts styrelse kallar till extra bolagsstämma i DevPort AB (publ) (“DevPort” eller “Bolaget”) den 18 september 2018 kl. 16:00. På den extra bolagsstämman föreslås att Bolaget genomför en fondemission 1:1.

  • Styrelsen i DevPort föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att genomföra en fondemission 1:1.
    Syftet med föreslagen fondemission är att öka antalet tillgängliga aktier och därmed öka förutsättningarna för en mer aktiv handel samt ökad likviditet i DevPorts aktie vilket styrelsen bedömer är bra för DevPorts aktieägare. En fondemission innebär att för varje gammal aktie erhålls en extra aktie av det aktieslag man har (A- eller B-aktier), samtidigt som aktiekapitalet i DevPort AB ökas från 1 228 433 SEK till 2 456 866 SEK. Antal aktier ökar samtidigt från 120 000 A-aktier till 240 000 A-aktier och från 4 793 731 B-aktier till 9 587 462 B-aktier.
    Vid beslut om föreslagen fondemission så beräknas avstämningsdag vara den 11 oktober 2018, sista dag för handel i DevPort-aktien inklusive rätt till deltagande i fondemissionen beräknas till den 9 oktober 2018 och första dag för handel exklusive sådan rätt beräknas till den 10 oktober 2018.
    Ovanstående datum, avseende avstämningsdag etc, är föreslagna datum. Föreslagen fondemissionen sker, under förutsättning att beslut fattas på den extra bolagsstämman, automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Mer än 50 % av befintliga röster i DevPort AB ställer sig bakom styrelsens förslag om att genomföra en fondemission 1:1.
  • Den extra bolagsstämman äger rum på DevPorts huvudkontor i Göteborg tisdagen den 18 september 2018 kl. 16:00. Adressen är Theres Svenssons gata 10 i Göteborg. Kallelse till extra bolagsstämma annonseras i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida den 30 augusti 2018 samt annons om att kallelse har skett publiceras i Svenska Dagbladet därefter. Beslutsförslag och övriga handlingar kommer finnas tillgängliga i sin helhet på Bolagets hemsida senast onsdagen den 30 augusti 2018.

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av bolaget, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 07:45 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 360 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top