skip to Main Content

DevPort AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018

Pressmeddelandet • 16 januari, 2018 19:00 CEST

Bolagets huvudägare SEBI Holding AB, har begärt att DevPort AB (publ) (“DevPort” eller “Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma den 7 februari 2018 kl. 16:00. På den extra bolagsstämman föreslås att styrelsen i DevPort förstärks med ny styrelseledamot och tillika ny ordförande samt att styrelsen bemyndigas att kunna genomföra en nyemission om maximalt 500 000 aktier av serie B för att använda aktier som betalningsmedel vid framtida förvärv. 

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag som agerar oberoende rådgivare och konsult med fokus på fordonsindustrin. Bolaget sysselsätter ca 300 personer på fyra orter (Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm) i Sverige. DevPort har under den senaste tiden uppvisat en kraftig tillväxt, med god lönsamhet och planerar nu för fortsatt tillväxt. Den 20 februari offentliggör DevPort sin bokslutskommuniké.

• Bolagets huvudägare, SEBI Holding AB, har begärt att styrelsen i DevPort AB kallar till extra bolagsstämma för att förstärka styrelsen med ny styrelseledamot, Göran Kroon, som också föreslås bli ny styrelseordförande i Bolaget. Göran Kroon har bl.a. arbetat i Saab-Scanias koncernledning på 80-talet, varit VD och sedan styrelseordförande i utvecklingsföretaget Caran på 90-talet samt suttit som styrelseordförande och styrelseledamot i ytterligare bolag såväl börsnoterade som onoterade under 2000-talet. Det råder en närståenderelation mellan SEBI Holding AB och Göran Kroon.

• Styrelsen i DevPort föreslår samtidigt att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen i DevPort att kunna utge aktier i en nyemission om maximalt 500 000 aktier av serie B. Motiv är att branschens tillväxt är snabbare än vad Bolaget tidigare förutsett och att detta skapar nya affärsmöjligheter. Tillväxten kommer ske både organiskt och genom förvärv. Möjligheten att använda aktier som betalningsmedel vid förvärv ökar flexibiliteten och kan också i vissa fall vara förutsättning för att genomföra ett förvärv. Det skapar också möjligheten att bibehålla en stark finansiell ställning. Förslaget ger styrelsen en handlingskraft att snabbt kunna driva förvärvsprocessen.

• Den extra bolagsstämman äger rum på DevPorts huvudkontor i Göteborg onsdagen den 7 februari 2018 kl. 16:00. Adressen är Theres Svenssons gata 10 i Göteborg. Kallelse till extra bolagsstämma annonseras i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida den 17 januari 2018 samt annons om att kallelse har skett publiceras i Svenska Dagbladet därefter. Beslutsförslag och ev. övriga handlingar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida f.o.m. onsdagen den 17 januari 2018.

Rådgivare:
Certified Adviser: Avanza Bank AB

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 19:00 CET.

 

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i DevPort AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DevPort AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Kallelse och dagordning samt förslag till beslut
- Extra bolagsstämma