skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2018

Press release • 22 februari, 2019 08:45 CEST

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2018

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en stark rapport och det går fortsatt bra för DevPort med stark tillväxt i både omsättning och resultat. DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma att besluta om en utdelning om 0,75 SEK / aktie.

DevPorts styrelse har också antagit uppdaterade långsiktiga mål för Bolaget där det nya finansiella målet är att; Omsätta över 1 miljard SEK med god lönsamhet inom 3-5 år räknat från år 2019 under förutsättning att inga allvarliga störningar sker i konjunkturen.

Hela året (januari – december 2018)

 • Omsättningen för året ökade med 42,3 % till 335,0 (235,4) MSEK
 • EBITA uppgick till 30,4 (21,5) MSEK (ökning med ca 41 %)
 • EBITA-marginalen uppgick till 9,1 (9,1) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,1 (19,6) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 29,7 (19,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,9 (14,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,32 (1,68) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)
 • Soliditeten uppgick till 40,9 (45,7) %
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 (0,00) SEK per aktie

Fjärde kvartalet (oktober-december 2018)

 • Omsättningen för perioden ökade med 48 % till 104,0 (70,4) MSEK
 • EBITA uppgick till 8,8 (9,9) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 8,5 (14,1) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,5 (8,1) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 8,4 (7,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,6 (6,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,68) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)
 • Soliditeten uppgick till 40,9 (45,7) %

Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

 

VD:n har ordet

Året som gått

Det går bra för DevPort. Vi presenterar vår starkaste årsrapport hittills och förra året visade på fortsatt stark tillväxt i både omsättning och resultat. Detta trots att året innehöll en arbetsdag mindre än året innan samt att flera av våra större kunder beslutade att hålla helgstängt under flera dagar i december vilket fick en viss negativ påverkan på fjärde kvartalets resultat.

Under år 2018 växte DevPort med 42,3 % och samtidigt ökade resultatet (EBITA) med 41 % till drygt 30 MSEK. Trots stark tillväxt så lyckas vi vidmakthålla en god marginal om 9,1 % (EBITA) för helåret. Den positiva utvecklingen beror till stor del på fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster samt effektiv kostnadskontroll.

Tillväxttakten är fortsatt hög under sista kvartalet och det samma gäller för beläggningsgraden. Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 500 personer och här står genomförda förvärv för en majoritet av tillväxten i sista kvartalet.

Samtliga affärsområden har under året haft en god tillväxt. I februari förra året startade vi ett nytt affärsområde inom IT (teknisk IT, systemutveckling etc.) som har bidragit positivt till DevPorts resultat och där vi ser bra möjligheter för god utveckling under år 2019.

Under året har vi stärkt vår relation med samtliga av våra stora kunder inom fordonsindustrin samtidigt som vi också har växt inom övrig industri.
DevPort har, som ett av mycket få teknikkonsultbolag, under året nått s.k. preferred supplier status inom konsulttjänster hos samtliga av de stora fordonstillverkarna i Sverige.

DevPorts erbjudande kring s.k. satellitleveranser / projektåtaganden där vi driver projekt från våra egna kontor men i en, tillsammans med kunden, anpassad miljö har varit mycket framgångsrikt. Vi har tvåsiffrigt växt den verksamheten under året och vi ser att det kommer att växa ytterligare under år 2019.

Vi har under året genomfört två förvärv. I våras förvärvade vi konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB och i slutet på året förvärvade vi Adiga AB.

ACT Competence har tillfört både ökad lönsamhet för DevPort och nytt verksamhetsområde inom utbildning. ACT Competence är i dag en helt integrerad del av DevPort.

Arbetet med att integrera Adiga har gått bra och vid årsskiftet var en majoritet av verksamheten integrerad i DevPort och under första kvartalet 2019 så kommer Adiga vara fullt integrerat i DevPort och därefter kunna bidra positivt till DevPorts utveckling.

DevPort blev under förra året nominerad, av SvD Börsplus, till årets bästa börsnotering 2017 inom kategorin ”Kvalité”. I juni deltog DevPort vid prisutdelningen och erhöll en hedrande tredje plats.

DevPort-aktien har också utvecklats väl under år 2018 och blev bl.a. 2018-års tredje bästa placeringsråd från Avanzas webbtidning ”Placera”. Vi har också under året inlett ett samarbete med organisationen Star for Life som en del av DevPorts CSR (Corporate Social Responsibility) arbete, se vidare nedan.

Årets goda resultat innebär också att DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma, en utdelning om 0,75 kronor per aktie (året innan var utdelning noll kronor per aktie).

Framtiden

Världskonjunkturen framåt är svår att bedöma och till viss del gäller detta också inom fordonsindustrin. En del fordonstillverkare och större producerande underleverantörer påverkas negativt av framför allt s.k. macro-beslut såsom ökade tullar och ökade krav från myndigheterna men behovet av teknikkonsulttjänster i Sverige är fortsatt högt inom fordonsindustrin och specifikt för DevPorts större kunder.

DevPort, som renodlat kompetensföretag / teknikkonsultbolag, har klarat sig bra och ser just nu inga neddragningar hos DevPorts större kunder inom fordonsindustrin.

Vi startar år 2019 med ca 500 konsulter i uppdrag. Då antalet sysselsatta i uppdrag (anställda konsulter och underkonsulter) är proportionellt mot omsättning så innebär detta att vi har mycket goda förutsättningar att året som kommer ska bli ett bra år för DevPort.

Lägger vi också till att vi planerar för fortsatt organisk tillväxt och tillväxt genom 1-2 förvärv under året så är det mycket som talar för att vi kommer kunna se fram emot ett intressant år 2019.

Med anledning av DevPorts snabba tillväxttakt så ser vi att DevPorts långsiktiga mål om ”en halv miljard kronor i omsättning med god lönsamhet om 3-5 år” behöver revideras. Vi reviderar nu upp detta mål till följande målsättning; ”Omsätta över 1 miljard SEK med god lönsamhet inom 3-5 år räknat från år 2019 under förutsättning att inga allvarliga störningar sker i konjunkturen”.

Arbetet fortgår med att undersöka möjligheterna att byta lista för DevPort-aktien, från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista Small Cap. Det finns flera fördelar med att byta noteringslista. Bl.a. blir det lättare för vissa placerare att investera i DevPort och vi ser att DevPort också kommer få en ökad exponering vilket ger ökad marknadsföring av DevPort som företag. Både investerare, kunder, partners och nya kandidater att rekrytera kommer lättare att känna igen DevPort genom ökad exponering.

Under år 2019 ser vi fortsatta satsningar inom affärsområde IT samt inom vårt nya verksamhetsområde Utbildning. Vi kommer under våren också utreda möjligheterna inom industridesignområdet vilket kan vara en pusselbit som ytterligare förstärker DevPort som en helhetsleverantör.

Vi ser också att våra s.k. satellitleveranser (en typ av projektåtagande) kommer växa ytterligare under år 2019 och inte minst hos våra stora kunder inom fordonsindustrin.

Vårt samarbete (CSR-arbete) med organisationen Star for Life kommer under året att intensifieras. DevPort stöttar, inom ramen för Star for Life, skolan Windmill Park med ca 1 900 elever i Soweto / Johannesburg i Sydafrika. I början på år 2019 skedde invigningen av ”DevPort-skolan” där flera av DevPorts medarbetare på plats fick chansen att se vilka möjligheter DevPort kan ge och vilken skillnad det kan innebära för 100-tals elever på skolan.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra medarbetare och ledare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts fortsatta utveckling.

Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt – Proud to be!

Februari 2019

Nils Malmros

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:45 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top