skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2019

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2019

Press release   •  18 februari, 2020 10:40 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en fortsatt god tillväxt under fjärde kvartalet och för helåret 2019. Samtidigt ligger fokus på ökad lönsamhet framöver.
DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma i maj besluta om att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2019)

 • Omsättningen för perioden ökade med 14,2 % till 118,8 (104,0) MSEK
 • EBITA uppgick till 2,4 (8,8) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 2,1 (8,5) %
 • Justerad EBITA uppgick till 3,5 (8,8) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 3,0 (8,5) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,4 (8,5) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 2,4 (8,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (6,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,23 (0,66) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)

Hela året (januari – december 2019)

 • Omsättningen för hela året ökade med 38,9 % till 465,1 (334,9) MSEK
 • EBITA uppgick till 21,4 (30,4) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 4,6 (9,1) %
 • Justerad EBITA uppgick till 22,5 (30,4) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 4,8 (9,1) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,4 (30,1) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 20,4 (29,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,0 (22,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,59 (2,32) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)
 • Soliditeten uppgick till 23,5 (40,9) % – nyckeltalet för 2019 har påverkats av förvärvet av de återstående aktierna i DevPort Winning Solution AB, där transaktionen reducerat eget kapital med 39,3 MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,00 (0,75) SEK per aktie. I utdelningspolicyn finns ett krav om att soliditeten ej skall understiga 30 %, vilket den nu gör till följd av transaktionen som beskrivs ovan. Därför föreslår styrelsen, till ordinarie bolagsstämma 14 maj 2020, att ingen utdelning lämnas.


Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD:n har ordet

Kvartalet som gått

Vi har under fjärde kvartalet påverkats negativt av prispress och en relativt hög obeläggning vilket medför att rörelsemarginal och vinst är lägre i fjärde kvartalet än motsvarande period året innan. Samtidigt har vi fortsatt tillväxt i fjärde kvartalet och en mycket stark tillväxt om ca 39 % för helåret 2019.

Avmattningen på marknaden som skedde i tredje kvartalet och som har påverkat affärsområde Produktutveckling mest, har legat på ungefär samma nivå under fjärde kvartalet men vi ser att genomförda åtgärder för att minska obeläggningen och öka marginalen börjat ge resultat med full effekt under senare delen av första kvartalet 2020.
Vi har belastat fjärde kvartalet med omstruktureringskostnader (engångskostnader) om ca 1,1 mkr samtidigt som vi bedömer att de sammanlagda effekterna av genomförda åtgärder inkl. kostnads-besparingar ska påverka resultatet framåt positivt på årsbasis med ca 5-7 mkr.

I december (affären genomfördes slutgiltigt i januari 2020) förvärvade vi resterande aktier i DevPort Winning Solution AB vilket bland annat medför att vi fullt ut kan dra nytta av synergier, kopplat till framgångsrika affärsmodeller, för hela DevPort-koncernen.

Våra stora ramavtalskunder inom fordonsindustrin har fortsatt att redovisa starka rapporter och det visar att svensk fordonsindustri är framgångsrik vilket långsiktigt är bra för DevPort. Utmaningen för oss är prispressen på vissa konsulttjänster inom fordonsindustrin. Det finns också en viss osäkerhet kring exempelvis eventuella handelskonflikter och Corona-virus men hittills med väldigt liten påverkan på våra kunders behov av utvecklingstjänster.

Vi fick i oktober klart med ny CFO, Fredrik Johansson, som i skrivande stund nyligen har börjat sin anställning i DevPort. Fredrik kommer stärka upp de centrala funktionerna för att bygga ett ännu starkare DevPort framöver.

Under fjärde kvartalet inledde vi ett arbete med att omstrukturera affärsområde IT för att få till större synergier med affärsområde Inbyggda System, samt ett starkare och mer kostnadseffektivt erbjudande mot marknaden inom inte minst mjukvaruutveckling.

 

Framtiden

Vi ser en försiktigt ökad efterfrågan på våra tjänster inom samtliga affärsområden och vår obeläggning sjunker. Störst efterfrågan ser vi inom mjukvaruutvecklingsområdet vilket framför allt påverkar affärsområde Inbyggda System och IT men efterfrågan ökar också inom Produktutveckling.

Flera av DevPorts ramavtalskunder har också meddelat att man ser ungefär samma totala utvecklingsbehov som under år 2019 men i vissa fall också ökade behov. Det bör påverka DevPorts utveckling  positivt framöver. Samtidigt ser vi utmaningar i timprisutvecklingen inom framför allt fordonsindustrin. Därför är det glädjande att DevPort har inlett år 2020 med nya ramavtal och nya kunder utanför fordonsindustrin vilket medför att arbetet kring att växa DevPorts affär utanför for-donsindustrin mer än väl följer den plan som vi indikerade i förra kvartalsrapporten.

DevPort har nu lagt två kvartal bakom sig med lägre marginal och vinst. Under år 2020 kommer vi ha fokus på ökad lönsamhet. Det kan komma att bromsa våra tillväxtambitioner kortsiktigt men DevPort har tidigare visat att det går att kombinera tillväxt med ökad lönsamhet.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb!
Vi kan vara stolta över DevPort – Proud to be!

Februari 2020

Nils Malmros

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 10:40 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20
För mer information, besök www.devport.se.