skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar bokslutskommuniké för år 2021

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2021

Press release  •  15 februari, 2022 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) avslutar 2021 med ännu ett starkt kvartal. Samtliga affärsområden redovisar tillväxt och den totala rörelsemarginalen i kvartalet uppgår till 7,6 %. DevPorts styrelse föreslår, till ordinarie bolagsstämma 18 maj, en utdelning om 0,75 kronor per aktie.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2021)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 48 % till 124,4 (84,0) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (6,3) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,6 (7,4) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (4,3) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 5,2 (5,1) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 (0,43) SEK

 

Perioden (januari – december 2021)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 22 % till 409,8 (335,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,0 (9,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 6,2 (2,8) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 19,7 (6,4) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 4,7 (1,9) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,96 (0,63) SEK
 • Soliditeten uppgick till 35,8 (30,9) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 0 (35,8) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 46,4 (50,0) MSEK

 

Utdelning

 • Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma 18 maj 2022, en utdelning om 0,75 (0,00) kronor per aktie

 

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet (oktober – december 2021)

 • DevPort fortsätter sin starka tillväxt i det fjärde kvartalet. Våra satsningar avspeglas i ökad omsättning och successivt förbättrade resultat och marginaler. Tillväxten sker inom samtliga affärsområden. Vi ser fortsatt en stor efterfrågan på våra tjänster, både från våra fordonskunder och från övrig industri där vi kontinuerligt breddar vår affär – detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och förstärkta marginaler 2022.
 • Den påbörjade resan med stark tillväxt och förbättrade resultat och marginaler ska fortsätta och därför har styrelsen antagit nya långsiktiga mål för koncernens framtida strategi. Målen innebär, över en konjunkturcykel, en årlig tillväxt om minst 20 % med en hållbar lönsamhet om minst 8 %. DevPort har en bredd och spets som ger styrka och samtidigt kombineras det lilla företagets känsla med det stora företagets möjligheter – målsättningen är därför att DevPort ska vara det självklara valet som utvecklingspartner och partner i arbetslivet. Mer om DevPorts långsiktiga mål finns senare i denna bokslutskommuniké.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I februari 2022 har Fredrik Johansson meddelat att han kommer avgå som CFO för DevPort för att ta en liknande roll i ett annat bolag i en annan bransch. Han kvarstår i rollen som DevPorts CFO under sin uppsägningstid.

 

Bolagets bokslutskommuniké i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

 

VD har ordet – Tillväxt inom samtliga områden

Kvartalet som gått

 

Samtliga affärsområden redovisar tillväxt och extra glädjande är att vi ser en stark tillväxt inom affärsområdena Digitala lösningar och Produktionsutveckling där vi fokuserat mycket på tillväxt och då inte minst inom marknader utanför fordonsindustrin.

 

Vi har antagit nya långsiktiga finansiella mål för DevPort. Målen innebär, över en konjunkturcykel, en årlig tillväxt om minst 20 % med en hållbar lönsamhet om minst 8 %. Glädjande är att vi når tillväxtmålet för år 2021 och extra glädjande är att vi för det fjärde kvartalet nådde en organisk tillväxt om över 46 % jämfört med samma kvartal året innan. DevPort är tillbaka på sin tillväxtresa och detta med god lönsamhet. Vi har en liten bit kvar till vårt långsiktiga mål om minst 8 % rörelsemarginal men vi närmar oss och för det fjärde kvartalet blev rörelsemarginalen 7,6 %. Värt att nämna är att rörelseresultatet, 9,5 MSEK, i kronor räknat för det fjärde kvartalet blev det näst högsta kvartalsresultatet i bolagets historia.

 

Tillväxten i antalet sysselsatta under perioden är också mycket glädjande på en marknad med stor brist på ingenjörs- och utvecklingskompetens. Trots restriktioner kopplat till smittspridningen av covid-19, med svårigheter att kunna träffas, så har vårt arbete med bolagets kultur och nöjda medarbetare givit resultat. Årets medarbetarundersökning som genomfördes under fjärde kvartalet resulterade bland annat i att Nöjd-MedarbetarIndex (NMI) blev nästan 4 på en 5-gradig skala vilket är i linje med värdet före pandemin. Vi kommer fortsätta arbetet med att få ännu nöjdare medarbetare och göra DevPort till det naturliga valet av arbetsgivare för de som bland annat vill kunna kombinera småskalighet och det lilla företagets känsla med det stora företagets möjligheter.

 

Under perioden har antalet projektåtagande vuxit och idag har vi större projektleveranser från DevPorts tre största kontor samt flera projektleveranser från Bosnien. Glädjande är att vi också ökar i antalet projektleveranser utanför våra traditionella fordonskunder och då framför allt inom affärsområdet Digitala lösningar.

 

I slutet av perioden fick DevPort förnyat förtroende hos en av bolagets stora kunder inom så kallat tunga fordon. Ett nytt ramavtal är tecknat för åren 2022-2024.

 

Framtiden

 

2021 avslutades med rekord i antalet personer som skrivit på för DevPort och som kommer börja hos oss under inledningen av 2022. Detta tillsammans med att antalet sysselsatta inom DevPort (anställda och underkonsulter) närmade sig 500 personer vid årsskiftet, innebär att vi kan räkna med en god organisk tillväxt under inledningen av 2022.

 

Vi ser också ökade behov från våra kunder under 2022. Den största utmaningen är att finna nya medarbetare och partners för att täcka de ökade behoven, vilket vi hittills lyckats bra med och som vi kommer satsa ännu mer på under 2022. Därför kommer vi bland annat fortsätta vår satsning på projektleveranser från våra olika DevPort-kontor i Sverige och våra partnerkontor i lågkostnadsländer. Vi ser en tydlig önskan från ett flertal av våra stora kunder att vilja lägga ut fler projekt till DevPort vilket bör innebära att vår projektleverans kommer öka under 2022.

 

Vi förväntar oss en tillväxt och ökad lönsamhet inom samtliga affärsområden i DevPort under 2022. Huvuddelen av tillväxten kommer troligtvis ske genom organisk tillväxt och DevPort kommer också fokusera på förvärv inom framför allt affärsområde Digitala lösningar för att ytterligare växa utanför fordonsindustrin där vi också ser en ökad rörelsemarginal.

 

DevPorts styrelse rekommenderar ordinarie bolagsstämma att godkänna ett förslag om aktieutdelning vilket är både glädjande för alla aktieägare i DevPort och också ett styrkebesked. Vi står väl rustade för att möta möjligheterna under 2022.

 

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling.

 

Vi ska vara stolta – Proud to be!

 

Nils Malmros

VD och koncernchef

 

Februari 2022

 

För ytterligare information

 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

 

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2022 kl. 08:30 CET.

 

Om DevPort

 

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.