skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2019

Press release • 13 augusti 2019, 08:30 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport med stark omsättningstillväxt. Under andra kvartalet 2019 ökade omsättningen med ca 50 % jämfört med motsvarande period året innan och för perioden jan-juni 2019 ökade omsättningen med ca 61 % jämfört med motsvarande period året innan.

Kvartal 2 (april-juni 2019)

  • Omsättningen för kvartalet ökade med 49,5 % till 123,2 (82,4) MSEK EBITA uppgick till 7,9 (7,6) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,4 (9,2) % Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (7,6) MSEK Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,7 (7,5) MSEK Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (5,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,58) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)
  • Soliditeten uppgick till 37,6 (42,0) %

Första halvåret (jan-juni 2019)

  • Omsättningen för halvåret ökade med 61,1 % till 253,7 (157,4) MSEK. EBITA uppgick till 17,2 (15,1) MSEK.
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,8 (9,6) % Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,2 (15,0) MSEK Resultat före skatt (EBT) uppgick till 16,6 (14,9) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 12,9 (11,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,28 (1,15) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).
  • Soliditeten uppgick till 37,6 (42,0) %

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet

Fortsatt stark omsättningstillväxt för DevPort Kvartalet som gått

DevPort fortsätter att växa under andra kvartalet trots ett par utmaningar.

Rörelsemarginalen för perioden är lägre än för samma period förra året. En av orsakerna till minskad marginal är att andelen underkonsulter ökat vilket ger en lägre marginal, än med egna anställda, men det ger samtidigt också en minskad risk för DevPort.

En annan orsak till den minskade marginalen är den allmänna osäkerheten i marknaden vilket har lett till en viss prispress och att en del konsultuppdrag blivit uppsagda, vilket är normalt vid rådande konjunkturläge.

DevPort visar samtidigt på styrka i att fortsatt ha hög beläggningsgrad på mellan 90-95 % exl. OH. DevPorts mix av större kunder inom fordonsindustrin samt vår kompetensbredd medför att vi delvis kunnat styra om vår affär till där behoven är som störst.

Andra kvartalet innehöll också en arbetsdag mindre än för samma kvartal år 2018 vilket påverkar DevPorts resultat negativt med ca 1,4 mkr under andra kvartalet i år jämfört med året innan.

Integrationen av Adiga är nu klar och vi har successivt förbättrat marginalen inom Adiga (exkluderat ovan angivna prisspress) även om vi inte nått full effekt ännu vilket vi räknar med kommer ske under året.

DevPorts CSR-arbete (Corporate Social Responsibility), där vi bl.a. stöttar en skola i Sydafrika, utvecklas väl. Under perioden har DevPort bl.a. stöttat skolan med möbler till klassrummen.

Vi har i slutet på perioden förstärkt upp i ledningsteamet. Känns väldigt roligt att hälsa Johan Krii (ny affärsområdeschef för affärsområde IT) och Alexandra Leonkrone (ny affärsområdeschef för affärsområde Inbyggda system) välkomna till DevPorts koncernledning.

Framtiden

Det underliggande behovet av ingenjörskompetens är relativt stort hos DevPorts större kunder och den allmänna ingenjörsbristen i Sverige medför att behovet av teknikkonsulter kommer bestå.

DevPorts större kunder fortsätter också att redovisa antingen rekordförsäljning och/eller rekordresultat under perioden. Samtidigt så ser vi en ökad oro för en global handelskonflikt vilket påverkar den globala fordonsindustrimarknaden negativt och då också en risk över tid att påverka DevPorts större kunder negativt.

De prissänkningar samt viss konsultneddragning som skedde i andra kvartalet var i första hand en konsekvens av att kostnaderna hade ökat och inte att exempelvis försäljningen hade gått ner.

Vi har vidtagit åtgärder för att successivt kompensera oss mot prissänkningar. Våra förstärkningar inom Inbyggda system och IT kommer ge resultat under fjärde kvartalet med ökad försäljning och marginal. Vi tror också att konsulttimpriserna för DevPort kommer öka under året inom framför allt dessa områden men också en viss förbättring av timpriserna under fjärde kvartalet inom övriga affärsområden. Vi ser också att vår utbildningssatsning successivt kommer höja bolagets vinstmarginaler.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Lätt att känna sig stolt – Proud to be!

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: ca@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20

För mer information, besök www.devport.se

Back To Top