skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari – juni 2022

Pressmeddelande den 17 augusti 2022, kl. 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) fortsatte att växa under andra kvartalet. Bolagets omsättning ökade med ca 30 % under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. Bolagets rörelseresultat passerar ännu en gång 10 MSEK vilket bidrar till en stabil grund för bolagets fortsatta tillväxt. Bolaget ser optimistiskt på framtiden och räknar med en fortsatt stark tillväxt och rörelseresultat.

Andra kvartalet (april – juni 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 30 % till 134,5 (103,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (6,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,6 (5,5) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,0 (4,6) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,6 (4,2) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,90 (0,46) SEK

Perioden (januari – juni 2022)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 35 % till 266,9 (197,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,6 (11,2) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,4 (5,5) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,3 (8,5) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 6,4 (4,2) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,72 (0,84) SEK
 • Soliditeten uppgick till 36,1 (36,1) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 18,5 (0) MSEK per utgången av kvartalet – därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (49,1) MSEK

Väsentliga händelser i andra kvartalet (april – juni 2022)

 • Som tidigare kommunicerats har Fredrik Johansson meddelat sin avgång som DevPorts CFO för att ta en liknande roll i ett utvecklingsbolag i en annan bransch. Victor Appelqvist, med tidigare erfarenhet som CFO på KraftPowercon Group samt chefsroller från revisions- och redovisningsbyrån PwC, har tillträtt rollen som CFO i inledningen av augusti 2022. Under övergångsperioden har VD, Nils Malmros, haft rollen som tillförordnad CFO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD har ordet – Starkt kvartal för DevPort

Kvartalet som gått

Det går bra för DevPort och vi fortsätter leverera ett rörelseresultat över 10 MSEK för ett enskilt kvartal och med god rörelsemarginal. Räknar vi med engångsposter så är rörelseresultatet om nästan 11,8 MSEK bolagets bästa kvartalsresultat hittills.

Vi har också en fortsatt hög tillväxt om ca 30 %. Detta trots att kvartalet innehöll en arbetsdag färre än motsvarande kvartal året innan och tre arbetsdagar färre än första kvartalet i år. Vi fortsätter att växa med nya medarbetare vilket bidrar till tillväxten, men också höjda timpriser under perioden bidrar till ökad omsättning och resultat.

Under perioden såg vi ingen negativ påverkan på DevPort avseende covid-19 eller kriget i Ukraina även om den allmänna osäkerheten ökade. Vi såg heller ingen påverkan på våra kunders konsultbehov avseende exempelvis bristen på halvledare vilket framför allt påverkar våra kunders produktion. Vi följer dock utvecklingen noggrant.

Nettotillväxten avseende medarbetare och underkonsulter som är i uppdrag genom DevPort är 109 personer jämfört med samma period för ett år sedan. Det motsvarar en ökning om drygt 26 % och nästan all tillväxt är organisk. En mycket fin siffra och som är bland de högsta i branschen för jämförbara företag.

Generellt är behoven fortsatt stora av teknik- och IT-konsulttjänster hos våra kunder. Utmaningen är som tidigare att hitta kompetensen och över tid behålla medarbetare i en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. DevPort har ett starkt varumärke bland inte minst teknikkonsultbolagen med nöjdmedarbetarindex (NMI) om 4 på en 5-gradig skala. För att ytterligare höja medarbetarnas trivsel och kompetens genomfördes en större medarbetarkonferens för alla anställda i slutet av maj månad. Vi fick bland annat en inspirerande föreläsning av den kände fysikern, Patrik Norqvist. Det var första gången, sedan före pandemin, som vi samlade hela företaget.

Vi växer inom försvarsindustrin och antalet nya uppdrag har aldrig varit så stort för ett enskilt kvartal som för andra kvartalet i år. I slutet av perioden fick vi också ett projekt för en helt ny kund inom försvarsindustrin där vi ser bra potential framöver.

Inom fordonsindustrin kan nämnas att vi under perioden, för en av våra kunder som tillverkar lätta fordon, har fått i uppdrag att projektleda kundens arbete för att kunna tillverka en helt koldioxidneutral bil.

Framtiden

Det ser fortsatt ljust ut för DevPort och våra kunder. Vi räknar med en stark tillväxt resten av året med goda marginaler. Vi ser dock höjda räntor i samhället som kan komma att påverka konjunkturen negativt. Detta och fortsatt komponentbrist i fordonsindustrin kan påverka våra kunder och deras försäljning. Det underliggande behovet på marknaden av våra stora kunders produkter är dock stort och därmed också våra kunders utvecklingsbehov framåt.

I första kvartalet i år vann vi ett större projektåtagande inom chassiutveckling för tunga fordon, som vi beskrev i tidigare delårsrapport. Detta projekt växer nu och efter juni månads utgång har vi fått besked om nästan en dubblering av DevPorts projekt. Detta innebär en positiv påverkan för affärsområde Produktutveckling under i varje fall hela 2022.

Vi ser ett ökat behov av tjänster kring Cyber Security. Vår verksamhet i Helsingborg, som ansvarar för Supply Chain tjänster inom koncernen, har under våren tagit fram ett koncept där DevPort erbjuder Cyber Security lösningar inom Supply Chain området. Detta är ett område som få andra konsultbolag verkar inom och vi ser ett stort intresse från våra kunder. Vi planerar att erbjuda marknaden vårt koncept under hösten 2022.

Vår starka resultatutveckling och kassaflöde möjliggör ökad satsning på marknadsföring för att göra DevPort mer känt för bland annat potentiella investerare, potentiella kunder och inte minst potentiella nya medarbetare.

Vi ser fortsatt över och utvärderar olika förvärvsmöjligheter.

Ett stort tack till alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör som vanligt ett fantastiskt jobb och bidrar till DevPorts utveckling.

Vi ska vara mycket stolta – Proud to be!

Nils Malmros

VD och koncernchef

Augusti 2022

 

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2022 kl. 08:30 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB – E-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0)8-528 00 399.
För mer information, besök www.devport.se.