skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–mars 2019

Press release • 14 maj, 2019 11:15 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en stark rapport med stark tillväxt. Omsättningen ökade med mer än 70% jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Kvartal 1 (januarimars 2019)

  • Omsättningen för kvartalet ökade med 73,8% till 130,4 (75,0) MSEK.
  • EBITA uppgick till 9,2 (7,5) MSEK (ökning med ca 24%).
  • EBITA-marginalen uppgick till 7,1 (9,9)%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,2 (7,5) MSEK.
  • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 8,9 (7,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,0 (5,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,7 (0,57) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).
  • Soliditeten uppgick till 36,8 (48,5)%.*

* Se kommentar längst ner på sidan 3 i delårsrapporten.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se.

VD:n har ordet

DevPort sysselsätter över 550 personer
Kvartalet som gått

Det första kvartalet 2019 för DevPort kan sammanfattas med – Mycket stark tillväxt!

Omsättningen ökade med ca 74%, jämfört med första kvartalet 2018, till ca 130 MSEK. EBITA ökade med ca 24%, jämfört med första kvartalet 2018, till 9,2 MSEK. Förvärvet av Adiga AB i slutet av år 2018 bidrar till den starka tillväxten jämfört med första kvartalet förra året men vi fortsätter också att växa organiskt. I början på året så sysselsatte DevPort ca 500 personer och i slutet på första kvartalet i år så sysselsatte DevPort drygt 550 personer.

Rörelsemarginalen, 7,1%, för perioden är lägre än samma period förra året och också lägre än för helåret 2018. Till stora delar beror detta på att vi belastat första kvartalet med integrationskostnader om ca en miljon kronor i samband med integrationen av Adiga samt också av att Adigas verksamhet har haft en lägre marginal än övriga DevPort.

Integrationen av Adiga går enligt plan och vi räknar med att integrationen ska vara helt klar under andra kvartalet 2019. Rörelsemarginalen inom Adiga-verksamheten räknar vi också med att successivt förbättra under året.

Under perioden har vi intensifierat DevPortkoncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) där vi bl.a. stöttar en skola i Sydafrika. Delar av bolaget har under perioden besökt vår ”DevPort-skola” och på plats identifierat flera hjälpprojekt som DevPorts medarbetare kan engagera sig i.

Vår satsning på att öka andelen åtaganden i s.k. satellitform går mycket bra. Under perioden fick vi bl.a. tre nya projektåtaganden från en av våra större kunder.

Vi har under perioden startat upp en IT-verksamhet i Stockholm och anställt en ny ledare för den satsningen samt en HR-partner med fokus på rekrytering för att ytterligare förstärka vår satsning i Stockholmsregionen.

I Göteborg har vi samtidigt förstärkt med ytterligare en ledare inom Inbyggda system då vi ser ökad efterfrågan inom området.

Framtiden

De stora fordonstillverkarna i Sverige går fortsatt bra och DevPorts största kunder visar på antingen rekordförsäljning och/eller rekordresultat under perioden. Samtidigt så hårdnar konkurrensen på den globala fordonsindustrimarknaden vilket på sikt även kan påverka våra kunder i Sverige.

Inom vissa teknikområden kommer vi troligtvis se en mer normaliserande nivå vad gäller behov av konsulttjänster medans det inom andra områden, såsom exempelvis inbyggda system och IT, så ser vi ökade behov.

Vår utbildningssatsning växer och vi har långt mer förfrågningar än vad vi klarar av att svara upp mot. Utbildningssatsningen innebär både att vi kan nå en högre marginal på sikt men också att vi får nya kunder utanför fordonsindustrin.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt – Proud to be!

 

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se.

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 11:15 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 2.

För mer information, besök www.devport.se.