skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–juni 2020

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2020

Press release   •  18 augusti, 2020 08:30 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport i en tid med osäkerhet på marknaden men också en del ljusglimtar. Bolaget har under andra kvartalet påverkats negativt av effekterna av COVID-19.

Kvartal 2 (april-juni 2020)

 • Omsättningen för kvartalet minskade med -41,6 % till 72,0 (123,2) MSEK
 • EBITA uppgick till -3,3 (7,9) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till -4,6 (6,4) %
 • Justerad EBITA uppgick till 5,2 (7,9) MSEK
 • Justerade EBITA-marginalen uppgick till 7,2 (6,4) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,3 (7,9) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till -3,6 (7,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 (5,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (0,58) SEK

 

 

Första halvåret (januari-juni 2020)

 • Omsättningen för halvåret minskade med -26,0 % till 187,8 (253,7) MSEK
 • EBITA uppgick till 2,2 (17,2) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 1,2 (6,8) %
 • Justerad EBITA uppgick till 10,7 (17,2) MSEK
 • Justerade EBITA-marginalen uppgick till 5,7 (6,8) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (17,2) MSEK
 • Resultat före skatt (EBT) uppgick till 1,6 (16,6) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (12,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 (1,28) SEK
 • Soliditeten uppgick till 28,4 (37,6) % – nyckeltalet har påverkats av förvärvet av de återstående aktierna i DevPort Winning Solution AB i slutet av 2019, där transaktionen reducerade eget kapital med 39,3 MSEK

 

Väsentliga händelser i andra kvartalet (april-juni 2020)

 • DevPort, vars huvudkunder är inom fordonsindustrin, har under kvartalet anpassat verksamheten efter de omfattande stopp och permitteringar som kunderna gjort. Av DevPorts konsulter och administrativ personal har 56 % varit berörda av korttidspermittering i varierande omfattning. Även ett 70-tal underkonsulter har arbetat i reducerad omfattning till följd av att kunderna dragit ned sina verksamheter. Utöver dessa kortsiktiga anpassningsåtgärder har DevPort påbörjat en översyn av de långsiktiga förändringar som COVID-19 kan komma att leda till, vilket har inneburit att ca 50 anställda sagts upp. Kvartalet har belastats med 8,5 MSEK i engångskostnader för denna omställning.
 • I juni utsågs DevPort till utvecklingspartner till Rosemount Tank Radar AB (del av Emerson-koncernen) gällande utveckling av mobil-app för tankradarprodukter. Projektet drivs inom affärsområdet Digitala lösningar och kommer pågå i ca tio månader.


Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

 

VD:n har ordet

Osäkerhet och ljusglimtar

Kvartalet som gått

Andra kvartalet präglas av osäkerhet på grund av konsekvenserna av COVID-19 pandemin. Flera av DevPorts större kunder har med kort varsel genomfört kraftiga neddragningar av både konsulter och egna anställda, vilket har medfört att DevPorts omsättning och vinst kraftigt har sjunkit under andra kvartalet. Omsättningen minskade med drygt 40 % och EBITA-resultatet blev minus 3,3 MSEK varav 8,5 MSEK avser engångskostnad för omstrukturering av verksamheten (framförallt kostnader för uppsagda medarbetare). Justerat EBITA uppgick till plus 5,2 MSEK.

DevPort har under perioden också erhållit stöd från staten, framförallt i form av korttidspermitterings-stöd.

Utöver dessa kortsiktiga anpassningsåtgärder har DevPort påbörjat en översyn av de långsiktiga förändringar som COVID-19 kan komma att leda till, vilket har inneburit att ca 50 anställda varslats om uppsägning. Detta berör framförallt teknikområden där det framtida utvecklingsbehovet kommer att minska.

DevPorts underliggande affär är i grunden god. Det visar inte minst beräkningar som är gjorda avseende om DevPorts större kunder inte, på kort tid, hade avslutat en stor mängd uppdrag. Om kundavtalen hade fullföljts så som avtalats, dvs. om förutsättningarna hade varit oförändrade jämfört med före pandemin, hade omsättningen uppskattningsvis uppgått till ca 110-112 MSEK och justerat EBITA till ca 11-12 MSEK.

Det finns en del ljusglimtar under andra kvartalet så som att vi bland annat växer inom IT och Digitala lösningar. DevPort erhöll till exempel ett större app-utvecklingsprojekt från Rosemount Tank Radar (del av Emersonkoncernen) och detta som en konsekvens av att vi tidigare i år också blev ramavtalsleverantör. Vi räknar med att under året ta fler större app-utvecklingsprojekt för kunder inom och utanför for-donsindustrin.

 

Framtiden

Det råder relativt stor osäkerhet kring framtiden kopplat till effekterna av COVID-19. Vidtagna eller aviserade åtgärder hos våra huvudkunder har redan fått stor effekt på DevPort och det osäkra läget kan inte utesluta ytterligare anpassningsåtgärder. Behovet av utveckling kommer dock inte att upphöra på grund av effekterna av COVID-19. Erfarenheten säger att det kan svänga snabbt uppåt igen inom fordonsindustrin och då gäller det att vara redo. Vår bästa bedömning just nu är dock att det tidigast sker i slutet på året eller början på nästa år. Branschorganisationen Fordonskomponentgruppen (FKG där DevPort är medlem) bedömer att det kom-mer bli ett tufft år 2020 för fordonsindustrin och dess underleverantörer men att de flesta av underleverantörerna kommer klara sig då de behövs.

Det finns samtidigt möjligheter att ta marknadsandelar när konkurrenter till DevPort väljer att minska eller avveckla sin fordonskonsultverksamhet vilket har skett under andra kvartalet.

DevPorts omställning mot ökad affär inom Digitala lösningar samt generellt ökad affär utanför fordonsindustrin går fortsatt framåt och mycket handlar nu om att också våga växa organiskt och eventuellt genom förvärv inom dessa områden trots att bolaget påverkats av effekterna av COVID-19.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb trots den tuffa tid vi befinner oss i. Vi ska fortsätta vara stolta över DevPort – Proud to be!

 

Augusti 2020

Nils Malmros
VD och koncernchef

 

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40–50% per år under de senaste åren och sysselsätter mellan 400-500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top