skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-juni 2021

Press release • 17 augusti 2021 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) redovisar ökad omsättning och resultat i årets andra kvartal jämfört med samma period föregående år samt föregående kvartal i år. Våra satsningar inom delvis nya tjänsteområden och regioner samt den ökade aktiviteten när marknaden successivt återhämtar sig gör att vi nu är inne i en ny tillväxtfas.

 

Andra kvartalet (april – juni 2021)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 44 % till 103,6 (71,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-3,3) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 5,5 (-4,6) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 (-2,7) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 4,2 (-3,8) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,46 (-0,27) SEK

 

Perioden (januari – juni 2021)

 • Rörelsens nettoomsättning ökade med 6 % till 197,8 (187,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (2,2) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 5,5 (1,2) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,4 (1,4) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 4,1 (0,7) %
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,84 (0,14) SEK
 • Soliditeten uppgick till 35,2 (28,4) % per utgången av kvartalet
 • Koncernens likvida medel uppgick till 0,0 (27,5) MSEK per utgången av kvartalet. Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 49,1 (50,0) MSEK.

 

Väsentliga händelser i andra kvartalet (april – juni 2021)

 • Våra satsningar inom delvis nya tjänsteområden och regioner samt den ökade aktiviteten när marknaden successivt återhämtar sig gör att vi nu är inne i en ny tillväxtfas. Tillväxten sker inom samtliga affärsområden och både inom och utanför fordonsindustrin även om utvecklingstakten är som högst just i den sektorn. Det finns ett stort behov av konsulttjänster vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i kommande kvartal.
 • Under andra kvartalet tecknade DevPort ett viktigt samarbetsavtal med Carabiner AB för att möta upp det snabba teknikskiftet hos våra kunder. Det nya kompetenscentret går under namnet SafeBase och har sin spets inom funktionssäkerhet för att möjliggöra att framtidens fordon har kvalitetssäkrade systemlösningar. Detta är ett eftersatt fokusområde som efterfrågas stort både inom affärsområde Produktutveckling och Digitala lösningar.
 • I april förvärvade DevPort IT-konsultföretaget ZenDev ABs svenska verksamhet via en inkråmstransaktion och förstärker verksamheten inom affärsområdet Digitala lösningar och inom IT-projektåtaganden där vi ser en stor efterfrågan. Genom förvärvet får DevPort tillgång till framför allt kompetens inom utveckling av e-handelsplattformar samt förstärker kompetensen inom app-utveckling. DevPort får också tillgång till ett upparbetat koncept kring kompetens i Bosnien vilket beräknas öka tillgången på IT-utvecklingskompetens samt skapa möjligheter att kunna erbjuda ett starkt och väl fungerande lågkostnadsalternativ för DevPorts kunder.
 • I kvartalet har Didner & Gerge Small and Microcap förvärvat ca sex procent av aktierna i DevPort AB och blir därmed femte största ägare. Ägarstrukturen återfinns sist i denna delårsrapport.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Som ett viktigt led i att bredda kunderbjudandet och den geografiska närvaron genomförde DevPort ett förvärv av SNI Konsult AB med etablering i Småland och Blekinge i inledningen av juli. Genom expansionen kommer DevPort kunna erbjuda kompletta konsulttjänster med högt kundvärde inom industri och processindustri men också inom exempelvis offentlig sektor. Tjänsteutbudet sträcker sig från tillverkande industri, via livsmedelsindustrin, till telekom och IT. Förvärvet beräknas påverka DevPorts resultat marginellt positivt under 2021.

 

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

 

VD har ordet – Tillväxt i fokus

Kvartalet som gått

Under andra kvartalet har vi fokuserat på tillväxt vilket också syns i siffrorna för antalet sysselsatta och i ökad omsättning.

 

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 104 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 44 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet blev 6,0 MSEK.

 

Vi har i slutet av perioden också betalat resterande del av köpeskillingen för aktier i DevPort Winning Solution AB och detta har vi gjort med egna medel.

 

Förutom organisk tillväxt har vi under perioden också genomfört ett förvärv av IT-konsultbolaget ZenDevs svenska verksamhet. Med detta förvärv förstärker vi vår kompetens inom app-utveckling och får samtidigt in ny kompetens i DevPort avseende bland annat e-handelsplattformar. Vi får också tillgång till ett upparbetat koncept kring kompetens i Bosnien vilket beräknas öka tillgången på IT-utvecklingskompetens samt skapa möjligheter att kunna erbjuda ett starkt och väl fungerande lågkostnadsalternativ för DevPorts kunder.

 

Under perioden ser vi en tillväxt hos i princip alla våra kunder och en extra stark tillväxt hos en av våra större fordonskunder där vi under inledningen av pandemin förlorade en stor del av våra uppdrag. Våra stora fordonskunder fortsätter rapportera mycket bra resultat kring försäljning, omsättning och vinst vilket är positivt för DevPort.

 

Vi räknar med att fortsätta vår tillväxtresa under andra halvåret och i början av nästa år vara tillbaka på de nivåer som vi var på före pandemin.

 

Under perioden har vi även lanserat ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner – programmet blev fulltecknat.

 

Framtiden

Fokus ligger fortsatt på organisk tillväxt men också att växa genom förvärv. I början av juli månad genomförde vi ett förvärv av SNI Konsult AB med etablering i Småland och Blekinge. Genom förvärvet kommer DevPort kunna erbjuda kompletta konsulttjänster inom industri och processindustri men också inom offentlig sektor. Kontoret i Karlskrona blir DevPorts femte kontor i Sverige vilket nu innebär att DevPort täcker in hela södra delen av Sverige med kontor i Göteborg, Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

 

Vi planerar för flera rekryteringskampanjer under andra halvåret tillsammans med ZenDev i Bosnien för att bland annat anställa IT-kompetens från Bosnien till våra kontor i Sverige.

 

Under andra kvartalet inledde vi ett samarbete med specialistföretaget Carabiner inom funktionsäkerhet och ISO standarden 26262. Samarbetet innebär att vi framöver får tillgång till delvis unik kompetens inom systemsäkerhetsområdet där vi nu får ett mycket starkt erbjudande till våra stora industrikunder inom och utanför fordonsindustrin. Behovet av denna kompetens och helhetslösningar är stort hos våra kunder vilket också leder till bättre marginaler för oss.

 

Ett stort tack till alla ledare, medarbetare och partners inom DevPort som gör ett fantastiskt jobb!

 

Vi kan fortsatt vara stolta över DevPort – Proud to be!

 

Augusti 2021

 

Nils Malmros

VD och koncernchef

 

För ytterligare information

 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

 

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08:30 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mer än 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.