skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2021

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport för januari-mars 2021

Press release • 18 maj, 2021 12:00 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) inleder 2021 med ett bra första kvartal där vi ser ökad aktivitet både inom och utanför fordonsindustrin. Antalet förfrågningar från våra kunder ökar kraftigt för andra kvartalet i rad och skapar goda framtidsutsikter för DevPort. Rörelsemarginalen förbättras jämfört med samma kvartal 2020. Efter kvartalets utgång har DevPort förvärvat inkråmet i IT-konsultföretaget ZenDev ABs svenska verksamhet och förstärker därmed verksamheten inom affärsområdet Digitala lösningar och inom IT-projektåtaganden där vi ser en stor efterfrågan.

 

Första kvartalet (januari – mars 2021)

  • Rörelsens intäkter minskade med 19 % till 94,3 (115,8) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 (5,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 5,6 (4,8) %
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (4,1) MSEK, vilket gav en nettomarginal på 4,1 (3,6) %
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 (0,41) SEK
  • Soliditeten uppgick till 30,4 (26,9) % per utgången av kvartalet
  • Koncernens likvida medel uppgick till 27,6 (2,7) MSEK per utgången av kvartalet. Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK.

 

Väsentliga händelser i första kvartalet (januari – mars 2021)

  • Under årets första kvartal har marknaden fortsatt återhämta sig, vilket för DevPorts del innebär nya kunder inom nya branscher och tjänsteområden. Tillväxten sker framför allt inom affärsområde Digitala lösningar där efterfrågan generellt är stor och beläggningsgraden fortsatt stark. Även inom affärsområde Produktutveckling känner vi att flera av storkunderna, efter att under en längre period gått på sparlåga, nu tvingats öka utvecklingstakten för att inte tappa marknadsandelar och vi har också återanställt en del av de medarbetarna som lämnade DevPort under 2020 vilket gynnar tillväxtmöjligheterna framåt. Inom affärsområde Produktionsutveckling ser vi ökade behov både hos våra stora fordonskunder och även hos övriga kunder utanför fordonsindustrin, främst inom livsmedel och elektroniktillverkning. Affärsområdet har just nu en stark tillväxt i antal sysselsatta konsulter, vilket skapar förutsättningar för ökade resultat framåt.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I april förvärvade DevPort IT-konsultföretaget ZenDev ABs svenska verksamhet via en inkråmstransaktion av kund- och leverantörsavtal, medarbetare och inventarier. Syftet med affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom affärsområdet Digitala lösningar och inom IT-projektåtaganden där vi ser en stor efterfrågan. Genom förvärvet får DevPort tillgång till framför allt kompetens inom utveckling av e-handelsplattformar samt förstärker kompetensen inom app-utveckling. DevPort får också tillgång till ett upparbetat koncept kring kompetens i Bosnien vilket beräknas öka tillgången på IT-utvecklingskompetens samt skapa möjligheter att kunna erbjuda ett starkt och väl fungerande lågkostnadsalternativ för DevPorts kunder. Köpeskillingen består av en fast del om 0,5 MSEK samt en rörlig tilläggsköpeskilling som är avhängig resultatutvecklingen för DevPorts IT-konsultverksamhet till och med 2022, maximerad till 8 MSEK.

 

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

 

VD har ordet – Goda framtidsutsikter för DevPort

Kvartalet som gått

Vi har haft ett bra första kvartal där vi ser att vi rör oss i rätt riktning med tanke på att vi arbetar oss uppåt från en lägre nivå sedan effekterna av covid-19 började påverka oss i slutet på mars 2020. Vi har börjat återhämtningen av det omsättningstapp som framför allt påverkat oss under Q2-Q4 2020 men som också påverkat oss under Q1-2021 men i mindre omfattning än tidigare. Vårt rörelseresultat i kvartalet är samtidigt nästan i linje med förra årets rörelseresultat och glädjande är att vår rörelsemarginal har stärkts. Den ökade rörelsemarginalen är en effekt av att vi har stärkt vår marginal inom affärsområdet Produktutveckling där vi under en tid har sett en något ökad prisnivå. Fler och fler affärer inom IT-området förbättrar också successivt vår marginal.

 

Marknaden har också fortsatt att utvecklas i rätt riktning, både inom och utanför fordonsindustrin. Flera av våra stora kunder inom fordonsindustrin fortsätter att sätta försäljnings- och vinstrekord vilket påverkar DevPort positivt. Antalet förfrågningar från våra kunder har för andra kvartalet i rad kraftigt ökat och ligger i vissa fall nu på en högre nivå än före pandemin. För en av våra större kunder, där vi för drygt ett år sedan fick samtliga uppdrag uppsagda på grund av covid-19, är vi nu på god väg att under året vara tillbaka på samma antal uppdrag eller till och med fler uppdrag än före pandemin.

 

Under perioden ökade antalet projektförfrågningar ytterligare och där vi har lämnat in offert. Vi ser att flera av dessa projektförfrågningar kommer kunna leda till projektuppdrag under andra kvartalet och framåt, där exempelvis vår största ramavtalskund utanför fordonsindustrin visar på ytterligare behov.

 

Vid månadsskiftet mars/april så avslutade vi all korttidspermittering inom koncernen vilket också indikerar att vi är på rätt väg. Vi har samtidigt förstärkt upp inom ledning, försäljning och ekonomiadministration där nya medarbetare kommer börja hos oss under året.

 

Framtiden

Vi ser framför oss en fortsatt tillväxt under året i både omsättning och resultat samt att vi fortsätter att växa med nya medarbetare. I första hand organiskt men också genom förvärv. Vårt förvärv av ZenDevs svenska verksamhet, som skedde i april i år, är ett exempel på vår strategiska satsning inom IT-området. Här stärker vi upp inom app-utvecklingsområdet men får också till oss ny kompetens inom utveckling av e-handelsplattformar vilket är ett mycket intressant snabbväxande område med god lönsamt.
Genom förvärvet av ZenDevs svenska verksamhet får vi också tillgång till ett inarbetat lågkostnadsupplägg i Bosnien med hög teknisk kompetens och med svensk ledning på plats som kan den svenska marknaden.

 

Vårt nystartade kontor i Helsingborg som innefattar vår satsning i södra Sverige med fokus inom supply chain management området utvecklas i rätt riktning och nådde så kallat break even under kvartalet med goda framtidsutsikter.

 

Vi har en ambition att fortsätta växa inom befintliga orter där vi verkar men också titta på att geografiskt bredda oss ytterligare till fler orter/regioner under året.

 

Alla ni ledare och medarbetare, samt våra partners, inom DevPort som gör ett fantastiskt jobb vill jag rikta ett stort tack till!

 

Vi kan vara stolta över DevPort – Proud to be!

 

Maj 2021

 

Nils Malmros

VD och koncernchef

 

För ytterligare information

 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

 

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj, 2021 kl. 12:00 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.