skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2020

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-september 2020

Press release  •  17 november, 2020 08:30 CET

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en rapport i en tid med fortsatt osäkerhet men med ökad aktivitet på marknaden. I rapporten finns också den finansiella kalendern för 2021.

Tredje kvartalet (juli-september 2020)

 • Rörelsens intäkter minskade med 30 % till 64,9 (92,7) MSEK
 • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 2,8 (1,8) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 4,3 (1,9) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (1,8) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 1,6 (1,9) %
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,8 (1,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 (0,8) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 (0,08) SEK

 

Perioden (januari-september 2020)

 • Rörelsens intäkter minskade med 27 % till 252,7 (346,3) MSEK
 • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 13,5 (18,9) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 (5,5) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (18,9) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 1,3 (5,5) %
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (18,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 (13,7) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 (1,36) SEK
 • Soliditeten uppgick till 31,2 (45,5) % per 30 september 2020 – nyckeltalet har påverkats av förvärvet av de återstående aktierna i DevPort Winning Solution AB i slutet av 2019, där transaktionen reducerade eget kapital med 39,3 MSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 30,4 (16,1) MSEK per 30 september 2020. Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK.

 

Väsentliga händelser i tredje kvartalet (juli-september 2020)

 • Den omställning till ny teknik som sker inom industrin har snabbats på och medfört att DevPort sagt upp ytterligare ett tiotal medarbetare vilket belastat kvartalet med 1,7 MSEK i uppsägningskostnader. Totalt har omställningen under året belastat resultatet med 10,3 MSEK. Samtidigt som en minskning sker inom dessa områden innebär omställningen en ökad efterfrågan inom nya områden vilket lett till nyanställningar.
 • Under kvartalet har DevPorts konsulter och administrativ personal succesivt återgått till full arbetstid. Från att som mest varit drygt 50 % berörda av korttidsarbete under andra kvartalet är siffran vid kvartalets slut ca 10 %. I takt med att framtidstron förbättrats har också återhämtningen fortsatt.
 • I inledningen av september genomfördes en större ägarförändring i DevPort då Nordea Småbolagsfond Norden, OstVast Capital Management Ltd, Per Rodert (DevPorts styrelseordförande) samt några privata investerare förvärvade samtliga SEBI Holding ABs aktier (240 000 A-aktier och 1 908 400 B-aktier) motsvarande 21,3 % av kapitalet och 35,2 % av rösterna. Uppgift om de största aktieägarna per 30 september 2020 återfinns sist i denna rapport.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Som ett viktigt led i att bredda kunderbjudandet och den geografiska närvaron genomförde DevPort ett förvärv av ett mindre bolag med etablering i södra Sverige i inledningen av november. Förvärvet innebär att DevPort kan erbjuda ett större tjänsteutbud då verksamheten är inriktad på nya tjänsteområden, samtidigt som DevPorts nuvarande utbud av tjänster också kommer erbjudas. Köpeskillingen är avhängig det förvärvade bolagets framtida intjäning och uppgår till hälften av bolagets ackumulerade resultat efter skatt t.o.m. 2023, dock maximerat till 12 miljoner kronor, att utbetalas under första halvåret 2024. Förvärvet beräknas påverka DevPorts resultat marginellt positivt under 2020.

 

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se

VD har ordet – Ökad aktivitet på marknaden

Kvartalet som gått

Vårt rörelseresultat före omstruktureringskostnader blev 2,8 (1,8) MSEK. Tredje kvartalet är oftast det tuffaste för ett konsultbolag då vi har sommarsemester under juli och augusti. I år har vi dock sett en ökad aktivitet på marknaden vilket resulterat i en mer positiv utveckling än vad vi tidigare trodde kopplat till konsekvenserna av COVID-19. Antalet förfrågningar har, jämfört med andra kvartalet, ökat under perioden och det gäller både från DevPorts större fordonskunder och övriga kunder.

Omställningen till ny teknik inom industrin har gjort att vi tillsammans med våra kunder identifierat ett antal processer och projekt som inte kommer att vara prioriterade i framtiden. Denna utvärdering har lett till att DevPort sagt upp ytterligare ett tiotal medarbetare vilket belastat kvartalet med 1,7 MSEK i uppsägningskostnader. Totalt har omställningen under året belastat resultatet med 10,3 MSEK. Samtidigt som en minskning sker inom dessa områden innebär omställningen en ökad efterfrågan inom nya områden vilket lett till nyanställningar

Under perioden har vi fortsatt att växa på kunder utanför fordonsindustrin med fler beställningar inom framförallt app-utveckling men även inom traditionell produktutveckling. Bland annat har vi fått en större tillverkare av trampoliner som ny kund under perioden.

Vi ser också en ökad trend av fler projektåtaganden och detta gäller både inom och utanför fordonsindustrin. Exempelvis vann DevPort, under perioden, ett projektåtagande inom mjukvaruutveckling för en av våra större fordonskunder och detta projekt sträcker sig fram till sommaren 2021.

 

Framtiden

Det råder fortfarande en stor osäkerhet avseende framtiden kopplat till den senaste händelseutvecklingen kring COVID-19.

Flera av DevPorts kunder kommer med relativt starka rapporter med ökad orderingång under tredje kvartalet vilket indikerar att konsultbehovet kan komma att öka framöver.

Vårt arbete med att både kunna ”bromsa” (anpassa våra kostnader) och ”gasa” (våga satsa på nya tillväxtområden) i dessa COVID-19 tider går bra. Vi har bland annat efter periodens utgång offentliggjort en satsning i södra Sverige där vi etablerar en verksamhet med inriktning på nya tjänsteområden, exempelvis Supply Chain Management, samtidigt som DevPorts nuvarande utbud av tjänster också kommer erbjudas. Vidare har vi fortsatt med satsningar inom IT-utvecklingsområdet med bland annat uppstart av ett kompetensutvecklingsprogram inom Java och AWS. Detta kommer ytterligare stärka DevPorts leveransförmåga inom områden som det är stor efterfrågan på.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb trots den tuffa tid vi befinner oss i. Vi kan vara stolta över DevPort – Proud to be!

November 2020

Nils Malmros

VD och koncernchef

 

Finansiell kalender

 • 16 februari 2021: Bokslutskommuniké 2020
 • 18 maj 2021: Delårsrapport januari-mars 2021
 • 18 maj 2021: Årsstämma 2021
 • 17 augusti 2021: Delårsrapport januari-juni 2021
 • 16 november 2021: Delårsrapport januari-september 2021
 • 15 februari 2022: Bokslutskommuniké 2021

För ytterligare information

Fredrik Johansson, CFO DevPort AB, tfn: 070 590 19 85 eller e-post: fredrik.johansson@devport.se.

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november, 2020 kl. 08:30 CET.

 

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top