skip to Main Content

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari–sep 2018

Press release   •  12 november, 2018 08:30 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en stark delårsrapport efter en fortsatt hög tillväxt, drygt 46 %, och en kraftigt ökad vinst på ca 103 % (EBITA) för tredje kvartalet. Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 400 personer vilket kommer få fortsatt positiva effekter på resultatutvecklingen framåt.

Kvartal 3 (juli-september 2018)

Omsättningen för kvartalet ökade med 46,3 % till 73,5 (50,2) MSEK.

EBITA uppgick till 6,5 (3,2) MSEK (ökning med ca 103 %).

EBITA-marginalen uppgick till 8,9 (6,4) %.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,5 (3,2) MSEK.

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 6,4 (3,1) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 5,0 (2,4) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,92 (0,55) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 44,3 (32,8) %.

 

Perioden (jan-september 2018)

Omsättningen för perioden ökade med 39,9 % till 230,9 (165,0) MSEK.

EBITA uppgick till 21,6 (11,6) MSEK (ökning med ca 86 %).

EBITA-marginalen uppgick till 9,3 (7,0) %.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,5 (11,6) MSEK.

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 21,3 (11,2) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 16,6 (8,7) MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,99) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 44,3 (32,8) %.

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se.

 

VD:n har ordet

Kvartalet som gått

Det tredje kvartalet 2018 för DevPort kan sammanfattas med – Stark utveckling för DevPort!

Tredje kvartalet för konsultbolag brukar normalt vara ett svagare kvartal p.g.a. sommarsemester, då debiteringen sjunker, men DevPort har under perioden gått bättre än förväntat.

Omsättningen ökade med drygt 46 %, jämfört med tredje kvartalet 2017, till 73,5 MSEK. EBITA ökade med ca 103 %, jämfört med tredje kvartalet 2017, till 6,5 MSEK.

Tillväxttakten är fortsatt hög under perioden och består i huvudsak av organisk tillväxt. Beläggningsgraden är också fortsatt hög under perioden och beräknas så vara under året. Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 400 personer vilket kommer få positiva effekter på resultatutvecklingen under hösten / vintern och framåt.

I tredje kvartalet tecknade DevPort förnyat ramavtal med CEVT (dotterbolag till kinesiska Geely) vilket bl.a. innebär ökade möjligheter att bli en helhetsleverantör till CEVT inom tekniska konsulttjänster och möjligheterna för helhetsåtaganden ökar också.

Vi har under tredje kvartalet stärkt vårt samarbete ytterligare med en av våra största kunder och utökat vår satellitverksamhet / åtagandeverksamhet på våra kontor. Vi är också i dialog, med samma kund, om ytterligare åtaganden med start under vintern.

Integreringen av ACT Competens AB:s verksamhet går bättre än förväntat och bidrar till den starka resultatutvecklingen för DevPort.

Vår satsning inom verksamhetsområdet Utbildning (ingick som en del i ACT Competence) utvecklas positivt och vi ser ökade behov hos våra kunder.

DevPorts CSR-arbete har under hösten intensifierats med både insamlingsprojekt och uppstart av teknikprojekt där vi stöttar skolungdomar i Sydafrika.

 

Framtiden

I tidigare delårsrapport har det kommunicerats att tillväxttakten i DevPort är högre än vad som angivits i DevPorts långsiktiga mål. Vi ser att denna trend håller i sig och detta innebär bl.a. att det långsiktiga målet om en halv miljard kronor i omsättning med god lönsamhet om 3-5 år kommer att revideras.

På rullande 12-månaders basis så räknar vi med att nå detta mål redan om 1-3 år. Senast i samband med DevPorts bokslutskommuniké för år 2018 så kommer DevPorts samtliga långsiktiga mål att uppdateras eller revideras.

Världskonjunkturen framåt är svår att bedöma och till viss del gäller detta också inom fordonsindustrin. Ökade tullar och ökade krav från myndigheterna medför en viss press för fordonstillverkarna globalt men behovet av teknikkonsulttjänster i Sverige är fortsatt högt inom fordonsindustrin och specifikt för DevPorts större kunder.

Vi ser att vi är rätt positionerade på marknaden och hos våra kunder vilket avspeglas i fortsatt och ökat förtroende för DevPort.

Arbetet med att långsiktigt positionera DevPort högre upp i värdekedjan (bl.a. fler och större åtaganden, koncept kring Business over Lifetime samt inte minst inom utbildningsområdet), hos våra kunder, utvecklas enligt plan. Vi räknar med att kunna se positiva effekter under första halvåret nästa år.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra medarbetare och ledare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb! Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt – Proud to be!

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av bolaget, för offentliggörande den 12 november 2018, kl. 08:30 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top