skip to Main Content

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation samt redovisar förändringar i styrelsen

DevPort AB (publ) anpassar verksamheten till rådande marknadssituation samt redovisar förändringar i styrelsen

Pressrelease   •  22 mars, 2020 18:30 CEST

Styrelsen och ledningen i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har beslutat att införa korttidspermittering för delar av personalen i enlighet med regeringens beslut och regelverk om korttidspermittering.
Styrelsens ordförande, Göran Kroon har också meddelat utträde ur DevPorts styrelse av personliga skäl och ersätts av styrelsens vice ordförande, Per Rodert, fram till DevPorts årsstämma 2020.  

Ett antal kunder till DevPort har påverkats av utvecklingen gällande COVID-19 och meddelat minskat behov av konsulttjänster vilket påverkar DevPort negativt. DevPort har därför kallat till lokala förhandlingar med fackliga företrädare gällande lokalt avtal för kortidspermittering av delar av personalen inom DevPort vilket gäller både konsulter och administrativ personal. Bolaget ser detta som en temporär åtgärd i den extra ordinära situationen som råder gällande COVID-19 och för att därigenom minimera antalet uppsägningar.
DevPort har en generellt god ställning på marknaden och en god likviditet. Samtidigt är den finansiella påverkan på DevPort, till följd av den minskade efterfrågan, för närvarande svår att bedöma.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2020 kl. 18:30 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.
Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20
För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top