skip to Main Content

Förtydligande av tidigare pressmeddelande avseende förvärv

Press release • 13 april, 2018 10:00 CES

DevPort AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier och nedan kallat ”DevPort”, har tidigare idag lämnat pressmeddelande om förvärv av samtliga aktier i konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB, nedan kallat ”Bolaget”.

DevPort vill härmed förtydliga att köpeskillingen för förvärvet av ACT Competence AB består av en preliminär köpeskilling och en rörlig tilläggsköpeskilling.

I samband med tillträdesdagen, satt till den 16 april 2018, så kommer DevPort att betala ut ett förskott, på den preliminära köpeskillingen, om SEK åtta miljoner (8 miljoner kronor) till säljarna av Bolaget. SEK fyra miljoner (4 miljoner kronor) av förskottet är ett garanterat belopp till säljarna av Bolaget som de får behålla oavsett vad den preliminära köpeskillingen fastställs till. Den preliminära köpeskillingen fastställs efter den 31/12 2018 till lika med Bolagets egna kapital per den 31/12 2018.

Tilläggsköpeskillingen baseras på resultatutvecklingen i Bolaget samt i verksamheten inom DevPort Väst under åren 2019 – 2021. I samband med att bokslutet för år 2018 är fastställt så kommer DevPort också att betala ut ett förskott, på tilläggsköpeskillingen, om SEK fyra miljoner (4 miljoner kronor) till säljarna av Bolaget. SEK fyra miljoner (4 miljoner kronor) av förskottet, på tilläggsköpeskillingen, är ett garanterat belopp till säljarna av Bolaget som de får behålla oavsett vad tilläggsköpeskillingen fastställs till. Tilläggsköpeskillingen fastställs efter utgången av år 2021.

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 april 2018 kl. 10:00 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 300 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top