Hållbar utveckling är ett centralt begrepp i diskussioner om framtiden. Jordens resurser är ändliga samtidigt som världens behov blir större. Det sker också en snabb utveckling av ny teknik, vilket starkt bidrar till att förändra samhället. Rätt nyttjat kan tekniken vara ett verktyg för att göra de ökade behoven ekonomiskt och miljömässigt gynnsamma.

Alla företag påverkar direkt eller indirekt miljön. Därför är det en viktig faktor för DevPort att vara ett företag som är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hållbarhetsvision

Att bedriva en långsiktigt lönsam verksamhet med låg miljöpåverkan och ett socialt ansvarstagande.

Hållbarhetsmission

För att uppnå visionen arbetar vi efter vår mission att medarbetare, ledning och övriga intressenter tillsammans ska bidra till att skapa ett hållbart företagande för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

1

EKONOMISK HÅLLBARHET

Lönsamhet över tid – växa, anställa personal och gå med vinst.

2

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att resursförbrukning och miljöpåverkan minimeras.

3

SOCIAL HÅLLBARHET

Företaget ska ta ansvar för sina anställdas välmående, relationen med våra kunder och vår omvärld.

FLERA STEG I RÄTT RIKTNING…

  • Företagets energiförbrukning mäts kontinuerligt och ett arbete bedrivs mot att minska den
  • Antalet resor inom företaget minskas genom att övergå till i första hand digitala möten
  • På interna sammankomster bjuds vegetarisk mat om inget annat efterfrågas som specialkost
  • Alla våra förbrukningsvaror är miljömärkta
  • Samtliga profilprodukter övergår till miljömärkta alternativ
  • Under 2022 skall alla tjänstebilar vara miljöbilar
  • Personalcykel erbjuds som alternativ till personalfordon
  • CSR-projektet Star For Life är förnyat och genom en gemensam julinsamling kunde vi köpa 30 st. nya white boards till vår skola i Sydafrika
  • Företagsevent för att främja daglig motion och sammanhållning

1

Att sträva efter att så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt använda processer, leverantörer och material med minimal miljöpåverkan. Vid val av leverantör ska miljö vägas in som en parameter.

2

Att följa gällande lagar och förordningar inom miljöområdet, samt sträva mot att uppfylla dessa med god marginal.

3

Att beakta livscykelperspektivet för våra inköpta produkter och tjänster.

4

Att sörja för att samtliga medarbetare har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter.

5

Att genom alla processer beakta hållbarhet, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

6

Att årligen följa upp DevPorts miljöarbete och sammanställa vårt resultat, vilket bildar grunden för DevPorts nya miljömål kommande år.