skip to Main Content

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 18 maj 2021

DevPort AB (publ) kallar till årsstämma den 18 maj 2021

Press release • 14 april, 2021 08:30 CET

Aktieägarna i DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”), org. nr 556752-3369, kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

 

Information med anledning av covid-19

Mot bakgrund av covid-19 utvecklingen och den extraordinära situationen i samhället kommer årsstämman inte genomförs genom fysisk närvaro, varken personligen eller via ombud. DevPort värnar om sina intressenters hälsa och ser denna åtgärd som en självklarhet och naturlig del av vårt samhällsansvar. Årsstämman kommer genomföras genom poströstning med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Så snart resultaten från röstningen sammanställts kommer de offentliggöras. Detta kommer ske samma dag som årsstämman.

Fredagen den 21 maj 2021 kommer bolagets verkställande direktör och CFO genomföra en digital informationsträff med fokus på delårsrapporten för första kvartalet 2021 samt ge en återblick av år 2020.

 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021,
 • dels avge sin poströst enligt instruktionerna nedan (se mer under rubriken ”Instruktioner för poströstning”) så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Alla uppgifter databehandlas endast i syfte för årsstämman. Se mer nedan.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 7 maj 2021. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt, dock senast tisdagen den 11 maj 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

 

Instruktioner för poströstning

I enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor utövas aktieägares rösträtt endast genom poströstning. Poströstning sker genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.devport.se/bolagsstammor/. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Poströstning fungerar även som anmälan till stämman. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av det digitala poströstningsformuläret. Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.devport.se/bolagsstammor/.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Fritzell, administratör för aktieägarinformation, DevPort
Tel: +46 733 98 90 45
E-post: marie.fritzell@devport.se

 

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda
 16. Beslut om bemyndigande för nyemissioner av aktier
 17. Övriga frågor
 18. Stämmans avslutande

 

 

 

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Rodert utses till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

 

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerade av justeringspersonerna.

 

Punkt 4: Val av en eller flera justeringsmän

Styrelsen föreslår att Marie Fritzell och Thomas Vidjeskog utses till att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Punkt 9: Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2020 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.
Motivering: Bolaget har erhållit omställningsstöd och stöd för korttidspermittering.

 

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av oförändrat antal och beslutar att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utan revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Punkt 12: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med totalt 1 000 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år), att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande (400 000 kronor föregående år) och 150 000 kronor, till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (150 000 kronor föregående år). Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 13: Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Per Rodert, Sören Brekell, Hasse Johansson, och Viktor Öwall samt nyval av Åsa Vajlok som ordinarie ledamöter. Augusta Speiser har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Per Rodert väljs till ordförande.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på Bolagets webbplats, www.devport.se.

Information om Åsa Vajlok som föreslås till nyval som styrelseledamot:

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Egen konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, Konsult inom Cap Geminis enhet för People & Performance, Managementkonsult Ernst & Young

Andra uppdrag: Styrelseordförande Tingent AB

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Mazars AB omväljs som revisionsbolag. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

 

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta uppdaterad bolagsordning i enlighet med nedanstående förändringar:

 • 1 (ändrad lydelse) – nuvarande lydelse ”Bolagets firma är DevPort AB. Bolaget är publikt (publ).” ändras till ”Bolagets företagsnamn är DevPort AB. Bolaget är publikt (publ).”
 • 9 (ändrad lydelse i andra stycket) – nuvarande lydelse ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.” ändras till ”För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.”
 • 11 (helt ny paragraf) – ”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 §.”
 • Numreringen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13.

 

Punkt 15: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 250 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024.
 2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget efter erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:
Befattning Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör Högst 30 000 teckningsoptioner.
Vice verkställande direktör och CFO (2 personer) Högst 20 000 teckningsoptioner per person.
Övriga personer i ledande ställning (4 personer) Högst 15 000 teckningsoptioner per person.
Övriga nyckelpersoner (12 personer) Högst 10 000 teckningsoptioner per person.
 1. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 2 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 3. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, (i) innehar position i Bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, samt (iii) att deltagaren har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, såvida det inte medför negativa beskattningskonsekvenser för Bolaget eller deltagaren, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.
 4. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.
 5. Överteckning får ske. Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta antal teckningsoptioner. För det fall anmälda överteckningar överstiger det högsta antalet teckningsoptioner ska tilldelning ske pro rata det antal teckningsoptioner som varje teckningsberättigad som har övertecknat sig har erbjudits att teckna. I den mån fördelning inte kan ske pro rata ska överskjutande teckningsoptioner fördelas genom lottning.
 6. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
 7. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant genom banköverföring till det bankkonto Bolaget anvisar senast den 9 juni 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
 8. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för B-aktie i Bolaget under perioden 19 maj 2021 till och med den 1 juni 2021. Teckningskursen ska avrundas till helt antal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024.
 10. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkoren för teckningsoptioner 2021/2024 i det fullständiga förslaget till beslut.
 12. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 62 500 kronor.

 

Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utges till deltagarna till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2021/2024. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2021/2024 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i Bolaget till 10 077 462 stycken varav 240 000 A-aktier och 9 837 462 B-aktier. A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 250 000 nya B-aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,48 procent av Bolagets aktiekapital och en utspädning om cirka 2,04 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2021/2024. Utspädningen förväntas endast ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie”.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2021/2024 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

 

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier serie B. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1 120 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Förslaget är identiskt med föregående års lämnat bemyndigande från årsstämman.

 

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast den 8 maj 2021 per post till DevPort AB, att. Fredrik Johansson, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg, eller via mail till fredrik.johansson@devport.se.

Upplysningarna kommer sedan hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats (www.devport.se) senast den 11 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt, om denne uppgivit sina kontaktuppgifter.

 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg samt på bolagets webbplats (www.devport.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Uppgift om antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 10 077 462 och det totala antalet röster uppgick till 12 237 462 varav 9 837 462 aktier av serie B (sammanlagt 9 837 462 röster) och 240 000 aktier av serie A (sammanlagt 2 400 000 röster). Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.

________________________

Göteborg april 2021

Styrelsen för DevPort AB (publ)

 

 

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

I enlighet med DevPorts principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2020 har de största ägarna i DevPort vidtalats för att utse ledamöter i DevPorts valberedning. Valberedningen består av Lars Rodert (utsedd av OstVast Capital Management Ltd), Per Rodert (eget och närståendes ägande) och Mats Andersson (utsedd av Nordea Småbolagsfond Norden). Lars Rodert har utgjort valberedningens ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2020 haft flera möten och därtill ett flertal kontakter via epost och telefon.

Valberedningen har tagit fram sina förslag mot bakgrund av sin samlade bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag. Styrelsearbetet i DevPort är väl fungerande och var och en av ledamöterna bidrar på ett aktivt sätt i arbetet.

Till styrelseordförande föreslår valberedningen Per Rodert. Per har gedigen erfarenhet både som företagsledare och styrelseledamot i ett flertal företag och har varit ledamot i DevPorts styrelse sedan 2009.

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Per Rodert, Sören Brekell, Hasse Johansson, och Viktor Öwall samt nyval av Åsa Vajlok som ordinarie ledamöter. Augusta Speiser har avböjt omval.

Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna bidrar med relevant erfarenhet och kompetens. Styrelsen präglas av mångsidighet och bredd och har en samlad kompetens som svarar väl mot DevPorts verksamhet, utvecklingsskede och behov till följd av rådande förhållanden.

Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att av styrelsens fem ledamöter är en, dvs. 20 procent kvinnor, vilket är oförändrat mot förra året.

Den av valberedningen föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Uppgifter om de ledamöter som föreslås till omval finns på bolagets hemsida: www.devport.se.

Information om Åsa Vajlok som föreslås till nyval som styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Egen konsultverksamhet inom organisations- och verksamhetsutveckling, Konsult inom Cap Geminis enhet för People & Performance, Managementkonsult Ernst & Young

Andra uppdrag: Styrelseordförande Tingen AB

Valberedningen har jämfört styrelsearvodenas nivå med arvodena i andra likartade bolag och funnit att det kunde ha varit motiverat med en viss höjning av styrelsearvodena. Mot bakgrund av de utmaningar bolaget står inför föreslås dock ett oförändrat ordförandearvode och oförändrade ledamotsarvoden. Styrelsen har inte tidigare utsett separata revisions- och ersättningsutskott, och valberedningen föreslår inga särskilda utskottsarvoden. Sammantaget innebär valberedningens förslag att styrelsearvodena i bolaget sammantaget är oförändrade, 1 000 000 kronor.

Mazars AB har varit bolagets revisionsbolag sedan 2019 och har utfört sitt uppdrag väl. Huvudansvarig revisor Jesper Ahlqvist har först varit bolaget revisorassistent sedan bolagets start 2008 och sedan 5 år varit Bolagets revisor alternativt varit huvudansvarig revisor för Mazars AB, och utför sitt uppdrag väl. Med tillstyrkan av revisionsutskottet föreslår valberedningen att Mazars AB får fortsatt förtroende som DevPorts revisionsbolag. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

_______________________
Göteborg april 2021

Valberedningen för DevPort AB (publ)

 

För ytterligare information

 

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 08:30 CET.

 

Om DevPort

 

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm och Helsingborg.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top