skip to Main Content

KOMMUNIKÉ FRÅN DEVPORTS ÅRSSTÄMMA 2018

Press release • 14 maj, 2018 17:30 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) Måndagen den 14 maj 2018 hölls årsstämma i DevPort AB (publ) på Bolagets huvudkontor i Göteborg. 

 

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag så beslutade årsstämman att ingen utdelning ska ske avseende verksamhetsåret 2017 då Bolaget nyss genomfört en börsintroduktion på Nasdaq First North Premier och i samband med introduktionen så gjordes en nyemission för att möjliggöra förvärv. 

Styrelse och revisorer
I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Göran Kroon, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Per Rodert, Sören Brekell och Nils Malmros samt att Göran Kroon valdes till styrelsens ordförande. 

Som bolagets revisor valdes Jesper Ahlkvist från revisionsbyrån Mazars SET. 

Styrelsearvode
I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman att styrelsearvode ska totalt uppgå till 480 000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter), att fördelas med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamöter exklusive Bolagets verkställande direktör. 

Bemyndigande av förvärv och nyemission
Styrelsen bemyndigades att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – besluta om nyemission av aktier av serie B. Sådana emissioner (i) skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) får inte medföra att Bolagets aktiekapital ökar med mer än 10 % av befintliga aktier, samt (iii) skall kunna ske med sådana bestämmelser som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6:e punkten aktiebolagslagen. Skälet till möjligheten att besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge flexibilitet vid förvärvsdiskussioner. Möjligheten att använda aktier som betalningsmedel kan både öka möjligheten till ett förvärv samt bidraga till att bibehålla en stark finansiell ställning. Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se 

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 17:30 CET. 

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 320 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se. 

Back To Top