skip to Main Content

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2019

Press release • 14 maj, 2019 17:45 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) höll tisdagen den 14 maj 2019 årsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg där följande beslut togs:

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget för år 2018. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag så beslutade årsstämman om en utdelning om 0,75 kr / aktie.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Göran Kroon, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Per Rodert, Sören Brekell och Nils Malmros samt nyval på Augusta Speiser som ledamot i styrelsen. Göran Kroon valdes till styrelsens ordförande. Som bolagets revisor valdes revisionsbyrån Mazars SET. (Det noterades att revisionsbyrån Mazars SET utser Jesper Ahlqvist som revisor.)

Styrelsearvode

I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman att styrelsearvode ska totalt uppgå till 1 350 000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter), att fördelas med 600 000 kronor inkl. 30 000 kronor för utskottsarbete, till styrelsens ordförande och 150 000 kronor, inkl. 30 000 kronor för utskottsarbete, vardera till ordinarie styrelseledamöter exklusive Bolagets verkställande direktör.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman om följande instruktion och arbetsordning för valberedningen:

Principer för Valberedningsutseende framgår av DevPorts dokument för Bolagsstyrning. Nedanstående principer gäller för beslut om utseende av Valberedning. Principerna föreslås vara oförändrade enligt nedan:

Valberedningen består av företagets tre största aktieägare (exkl. företagets verk-ställande direktör) som accepterat att ingå i valberedningen per den 31/12 varje år. Styrelsens ordförande, skall kontakta valberedningen, i syfte att till bolags-stämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid års-stämma.

I valberedningen skall styrelsens ordförande vara ordförande i valberedningen om denne representerar huvudägaren. Bolaget avviker således från Kodens regler avseende valberedning. I den mån oenighet råder i valberedningen så är det valberedningens ordförande, om han kan samla en majoritet i antal rös-ter som har utslagsröst.

Samtliga aktieägare har beretts möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på exempelvis styrelseledamöter för vidare utvärdering inom ramen för valberedningens arbete. Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter individuellt.

Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete.

Revisor utses av årsstämman varje år. Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela styrelsen med undantag av den verkställande direktören) valberedningen vid fram-tagandet av förslag.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om följande ändringar i bolagsordningen:

4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5. Antalet aktier

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Bemyndigande för nyemissioner av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier serie B.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1 120 000 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se
Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 17:45 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top