skip to Main Content

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020

Kommuniké från DevPorts årsstämma 2020

Press release   •  14 maj, 2020 17:45 CEST

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) höll torsdagen den 14 maj 2020 årsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg där följande beslut togs:

 

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget för år 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

 

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag så beslutade årsstämman att ingen utdelning för år 2019 skall ske.

 

 

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Per Rodert, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Sören Brekell och Augusta Speiser. Per Rodert valdes till styrelsens ordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbyrån Mazars. (Det noterades att revisionsbyrån Mazars utser Jesper Ahlqvist som revisor.)

 

 

Styrelsearvode

I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman att styrelsearvode ska totalt uppgå till 1 000 000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter) vilket är en sänkning om 350 000 kronor jämfört med tidigare år, att fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamot. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

 

 

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag så beslutade årsstämman om följande instruktion och arbetsordning för valberedningen:

Valberedningen i DevPort ska normalt bestå av tre ledamöter, som utses av var och en av de tre röst-mässigt största ägarregistrerade aktieägarna. Styrelsens ordförande ska baserat på ägarförhållandena vid utgången av september kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i november året före nästkommande årsstämma.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen går möjligheten vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna utsett tre ledamöter. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens ordförande kunna utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående principer.

Valberedningens ordförande ska vara den som representerar det röstmässigt största ägaren om denne accepterar detta. I annat fall utser valberedningen inom sig en ordförande för valberedningen. Styrel-sens ordförande ska, om denne inte är valberedningsledamot i egenskap av en av de största ägarna i bolaget, vara adjungerad i valberedningen. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Den verkställande direktören ska inte ingå i valberedningen.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter, med uppgift om vilka ägare de utsetts av, offentliggörs så snart dess sammansättning är klar. Om en ändring sker senare, ska information offentliggöras så snart den har skett.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Valberedningen består fram tills nästa valberedning utses. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valbe-redningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av bolaget.

Bemyndigande för nyemissioner av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor – besluta om nyemission av aktier av serie B.
Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1.120.000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.
I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nye-missionen ske på marknadsmässiga villkor.
Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.
Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst 2/3 av antalet röster och antalet aktier på stämman.

 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 17:45 CET.

 

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter nästan 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

 

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

 

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top