skip to Main Content

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 i DevPort AB

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 i DevPort AB

Pressmeddelande  •  17 januari, 2020 17:00 CET

DevPort AB (”Bolaget”) höll idag, fredagen den 17 januari 2020, extra bolagsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 

Beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution AB
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av förvärv av utestående aktier i det delägda dotterbolaget DevPort Winning Solution AB. Den totala köpeskillingen som Bolaget ska betala till säljarna för aktierna uppgår till ett belopp om 40 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor erläggs kontant vid tillträdet, som planeras till den 20 januari 2020, och resterande del om 25 000 000 kronor erläggs genom utgivande av reverser som förfaller till betalning den 30 juni 2021. Lånebeloppen löper till dess utan ränta. Avtalet möjliggör även för Bolaget att, efter godkännande från säljarna, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis amortera reverserna genom kvittningsemission av aktier i Bolaget mot en marknadsmässig teckningskurs. Utöver godkännande vid den extra bolagsstämman är tillträde villkorat av att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda. Tillträde förväntas ske den 20 januari 2020.

________________________
Göteborg den 20 december 2019
DevPort AB (publ)

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 17:00 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 4050% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

Back To Top