skip to Main Content
Allmänt

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

  • Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.
Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Länk och instruktion för uppkoppling till informationsmöte den 16 november 2021, kl. 09:00

Informationsmöte för aktieägare och övriga intresserade

 

Anslut till Microsoft Teams-möte

 

Varmt välkommen att deltaga på DevPorts informationsmöte. Genom att klicka på Microsoft Teams-länken ovan så kopplas du upp till mötet. Om du har Microsoft Teams installerat på din dator så kommer du få en fråga om att öppna Microsoft Teams. Klicka på knappen för att öppna Microsoft Teams.

Om du inte har Microsoft Teams installerat på din dator får du i stället olika val där du antingen kan välja ”Fortsätt i den här webbläsaren” eller så kan du ladda ner ”Windows-appen” för att komma vidare och bli uppkopplad till mötet. När du väl är uppkopplad så ska du i Microsoft Teams till sist trycka på knappen ”Anslut nu” och så ansluts du till mötet. Vi ber dig ha kamera och ljud avstängt innan du väljer ”Anslut nu”. Kamerasymbolen respektive mikrofonsymbolen ska ha ett streck över sig. Om det ej är så, vänligen klicka på dessa symboler så stängs de av.

 

DevPorts VD och DevPorts CFO kommer inleda mötet med att presentera agendan för mötet. Därefter kommer de presentera information om DevPort, delårsrapporten och framtiden. Detta kommer ske via en PowerPoint-presentation som kommer visas på din dator i Microsoft Teams applikationen. Själva presentationen tar ca 30 minuter och därefter kommer det ges möjlighet att ställa frågor under ytterligare maximalt 30 minuter. För att ställa en fråga så använder man handuppräckningsfunktionen i Microsoft Teams. Detta gör du genom att klicka på ”handen” som visas i menyn som framträder i Microsoft Teams när du rör musen över programmet. Sedan kommer mötesledaren tilldela dig ordet när det är din tur. För att vi ska kunna höra din fråga så glöm inte att sätta på mikrofonen i Microsoft Teams programmet. Det gör du genom att klicka på ”mikrofonen” på menyn så att det överstrukna sträcket försvinner från mikrofonen. Efter du ställt din fråga så ber vi dig stänga av mikrofonen igen. Det finns också möjlighet att skriva din fråga i Microsoft Teams programmet och så läser vi upp frågan och svarar på den. För att få upp konversationsfältet i Microsoft Teams programmet så trycker du på konversationsknappen i menyn som framträder när du rör musen över programmet (det är tredje knappen från höger i menyn). När du tryckt på knappen så framträder möteschattfunktionen till höger i programmet och längst ner till höger så kan du skriva din fråga så kommer den besvaras i turordning.

 

Notera att det också går att ansluta via smartphone. Anslutning mm. sker på ett liknande sätt som ovan.

 

Välkomna!

Back To Top