skip to Main Content

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Press release • 10 augusti, 2018 8:30 CEST

DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2018 

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en stark delårsrapport med fortsatt god tillväxt. Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 360 personer vilket kommer få positiva effekter på resultatutvecklingen under hösten och vintern. 

 

Kvartal 2 (april-juni 2018) 

Omsättningen för kvartalet ökade med 37 % till 82,4 (60,0) MSEK. 

EBITA uppgick till 7,6 (4,9) MSEK (ökning med ca 55 %). 

EBITA-marginalen uppgick till 9,2 (8,1) % 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,6 (4,9) MSEK 

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,5 (4,8) MSEK 

Resultat efter skatt uppgick till 5,9 (3,7) MSEK 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,19 (0,84) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission). 

Soliditeten uppgick till 42 (27,8) % 

 

Första halvåret (jan-juni 2018) 

Omsättningen för halvåret ökade med 37 % till 157,4 (114,8) MSEK. 

EBITA uppgick till 15,1 (8,4) MSEK (ökning med ca 80 %). 

EBITA-marginalen uppgick till 9,6 (7,3) % 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,0 (8,4) MSEK 

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 14,9 (8,1) MSEK 

Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (6,3) MSEK 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,36 (1,45) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission). 

Soliditeten uppgick till 42 (27,8) % 

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida, www.devport.se 

 

VD:n har ordet 

Kvartalet som gått
Det andra kvartalet 2018 för DevPort kan sammanfattas med – Fortsatt bra utveckling! Omsättningen ökade med ca 37 %, jämfört med andra kvartalet 2017, till 82 MSEK. EBITA ökade med ca 55 %, jämfört med andra kvartalet 2017, till 7,6 MSEK. Tillväxttakten är fortsatt hög under perioden och består till stora delar av organisk tillväxt men förvärvet av ACT Competence AB, som skedde i april, bidrar också positivt till tillväxten. Beläggningsgraden är också fortsatt hög under perioden och beräknas så vara under året. Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 360 personer vilket kommer få positiva effekter på resultatutvecklingen under hösten och vintern. Tillväxttakten för DevPort är högre just nu än vad som tidigare har kommunicerats vad gäller långsiktig tillväxt vilket kan föranleda att vi kan komma att revidera upp DevPorts långsiktiga mål. I nuläget ligger dock det långsiktiga målet fast om en omsättning om en halv miljard kronor med god lönsamhet om 3-5 år. 

Under perioden har DevPort firat sitt 10-årsjubileum. I samband med 10-årsjubileumet så har DevPort tecknat avtal med hjälporganisationen Star for Life där DevPort bl.a. under tre års tid kommer stötta och sponsra en skola i Sydafrika. Detta arbete är en del av DevPort-koncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility arbete). 

I maj månad tecknade DevPort ramavtal med ett större internationellt bolag inom fordonsindustrin rörande konsulttjänster inom bl.a. produktutveckling, produktionsutveckling, inbyggda system och IT. Vi bedömer det årliga ordervärdet till mellan 35 – 70 miljoner kronor för de närmaste åren. DevPorts fyra största ramavtalskunder (Volvo Cars, Scania, CEVT och AB Volvo) är också några av Sveriges största företag. 

Integrationen av ACT Competence går över förväntan och verksamheten bidrar redan till den positiva resultatutvecklingen för DevPort. 

Framtiden
Vi ser en fortsatt stark konjunktur inom fordonsindustrin och DevPorts kunder signalerar fortsatt stora behov inom DevPorts samtliga affärsområden. Fordonsindustrin i Sverige står idag, enligt branschorganisationen Bil Sweden, för ca 15 % av den totala svenska exporten och 20 % av industriinvesteringarna i Sverige. Fordonsindustrin är dessutom en av landets mest FoU‐intensiva näringar. DevPort fortsätter att fokusera på fordonsindustrin med en relativt stor andel av DevPorts totala omsättning. Bl.a. kommer DevPort investera i nya utvecklingsmetoder (agile utveckling) och nya affärskoncept kopplat till bl.a. Business over Lifetime. Detta i kombination med DevPorts utbildningsverksamhet och de satsningar framöver som vi gör inom området, kommer positionera DevPort högre upp i värdekedjan hos våra kunder. 

Antalet kunder utanför fordonsindustrin har ökat och vi har idag kunder inom exempelvis livsmedelsindustrin som tillkommit tack var förvärvet av ACT Competence. 

Det nya affärsområdet inom IT växer enligt plan och vi ser en god tillväxt framför oss under hösten 2018. 

DevPorts CSR-arbete (beskrivet ovan) intensifieras under hösten/vintern 2018 med bl.a. insamlingsprojekt och teknikprojekt. Det känns mycket glädjande att DevPort kan bidra till att bl.a. ge ungdomar i Sydafrika en tro på framtiden. 

Till sist vill jag tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb! Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt – Proud to be! 

 

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se 

Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av bolaget, för offentliggörande den 10 augusti 2018 kl 08:30 CET. 

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter drygt 360 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.