skip to Main Content

DEVPORT AB (PUBL) REDOVISAR DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Press release • 14 maj, 2018 11:00 CEST

 DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) presenterar en stark delårsrapport med ökad vinstmarginal. Resultatet mer än dubbleras jämfört med motsvarande kvartal året innan. 

Kvartal 1 (januari-mars 2018)
Omsättningen för kvartalet ökade med 37% till 75,0 (54,8) MSEK.
EBITA uppgick till 7,5 (3,5) MSEK (ökning med ca 113%).
EBITA-marginalen uppgick till 9,9 (6,4)%
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,5 (3,5) MSEK
Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,4 (3,4) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (2,6) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 1,17 (0,53) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).
Soliditeten uppgick till 49 (24)% 

 

VD:n har ordet

Kvartalet som gått

Det första kvartalet 2018 för DevPort kan sammanfattas med – Fortsatt bra utveckling 

Vi mer än dubblerar vårt resultat jämfört med samma period förra året och kanske mest glädjande är att vi ökar våra marginaler till runt 10 %. Omsättningen ökade med ca 37 %, jämfört med första kvartalet 2017, till 75 MSEK. EBITA ökade med ca 113 %, jämfört med första kvartalet 2017, till 7,5 MSEK. Tillväxttakten är fortsatt hög under perioden och består enbart av organisk tillväxt. Beläggningsgraden är också fortsatt hög under perioden och beräknas så vara under året. 

Under kvartalet startade DevPort upp ett nytt affärsområde inom IT (teknisk IT, systemutveckling etc.) vilket mottagits positivt av DevPorts kunder genom att DevPort nu mer eller mindre blir en heltäckande konsultleverantör och det nya affärsområdet har fått en mycket bra start samt genererar redan ett positivt resultattillskott. 

En ny ledare inom affärsområde Inbyggda system har under perioden börjat på DevPort vilket innebär att förutsättningarna för ytterligare tillväxt gentemot fordonsindustrin i Västsverige ökar ytterligare. 

Vid periodens utgång sysselsatte DevPort 322 personer vilket kommer få positiva effekter på kommande kvartal under året. 

Under perioden har DevPort också tillsammans med några av de största kunderna inom fordonsindustrin inlett strategiska diskussioner kring vidareutveckling av ramavtal och hur DevPorts kunnande av att driva projekt och s.k. satellitåtaganden ytterligare kan komma DevPorts kunder till godo. 

 

Framtiden
Vi ser en stark konjunktur inom fordonsindustrin. Kunderna signalerar fortsatt stora behov inom DevPorts samtliga affärsområden. 

Efter periodens utgång förvärvade DevPort konsult- och utbildningsföretaget ACT Competence AB. Bolaget tillför bl.a. en utbildningsverksamhet med goda marginaler som kommer bidraga positivt till DevPorts resultat framöver. 

DevPorts största kunder och bolagets spetskompetens kommer fortsatt återfinnas inom fordonsindustrin. Andelen kunder utanför fordonsindustrin beräknas dock öka med anledningen av att bolaget bl.a. startat upp affärsområde IT och förvärvat bolaget ACT Competence. 

DevPort fortsätter att växa med nya medarbetare och underkonsulter. Då antalet sysselsatta i uppdrag (anställda konsulter och underkonsulter) är proportionellt mot omsättning så innebär detta att vi har mycket goda förutsättningar att resterande del av året kommer bli ett bra år för DevPort. Samtidigt tar vi ytterligare steg mot vårt långsiktiga mål om en halv miljard i omsättning med god lönsamhet. 

Till sist vill jag tacka alla våra ledare och medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb! 

Lätt att känna sig stolt – Proud to be!

 

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: nils.malmros@devport.se 

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 11:00 CET. 

 

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 320 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och noterades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.devport.se. 

Back To Top