skip to Main Content
Allmänt

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

  • Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.
Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

filip2-min

Genom sitt engagemang och lyhördhet inför kunden och DevPort så har personen skapat ett kontaktnät som stärkt DevPorts position hos kund. Personen har en inblick och förståelse för företagandet och att utveckla fler affärer, inte bara genom det egna företaget utan även för DevPort. Det är mycket hedersamt att få arbeta tillsammans med någon som under året levererat ett resultat likt personens …”

Årets hederspris

Filip Lindström

Hur kändes det att vinna Filip?

Att jag skulle vinna ett hederspris bland alla på DevPort kändes otroligt i fredags. Jag har under året kämpat både på uppdrag och med egna företag. Det har varit många sena kvällar med självutvärdering där jag verkligen vänt ut och in på mig själv för att lära känna mig själv bättre.

Att bli nominerad på det här sättet blev en bekräftelse på att allt slit har varit värt det. Det känns oerhört bra och nu är jag taggad till tusen inför 2020 med nya mål och utmaningar!

Varför tror du att du blev nominerad?

Jag har haft ett driv och massor av energi som jag försökt rikta utåt så mycket jag kunnat. På mitt nuvarande uppdrag hos Toyota har jag jobbat mig till en position där jag haft insikt i kundens behov och försökt möta dem på bästa sätt.

Jag har sökt en jämn och fungerande balans mellan DevPort och mina drönaräventyr, och uppenbarligen har jag gjort det bra! Det känns jättekul!

Back To Top