skip to Main Content
Allmänt

DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.

DevPorts tillämpning av bolagskoden

DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undantag:

  • Någon separat ersättningskommitté eller revisionskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.
Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel vid beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisor. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med DevPorts bolagsordning sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall vidare annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till stämman.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

maaz2-min

Han är naturligt glad, ödmjuk och drivande, och har även en unik förmåga att hela tiden dela med sig av sin kunskap och se nya perspektiv. Han vågar gå utanför sin bekvämlighetszon och kasta sig ut i okända länder och marker. I Sydafrika höll han en föreläsning i helklass på vår skola Windmill Park Secondary School, han har satt ihop och haft lunchföreläsningar på kontoret samtidigt som han i framtiden planerar hackatons – vi är stolta över att få arbeta tillsammans med en så engagerad kunskapsspridare ….”

Årets kunskapsspridare

Maaz Ullah Arshad

Hur kändes det att vinna Maaz?

Ärligt talat så blev jag väldigt förvånad! Jag blev överväldigad, smickrad och väldigt stolt över att få ta emot priset. Det ger en inre tillfredsställelse att mitt hårda arbete och engagemang uppskattats, och det ger mig mer motivation att driva mig framåt och göra ännu bättre saker i framtiden jag ser fram emot att göra 2020 ännu bättre!

Varför tror du att du blev nominerad?

Jag tror personligen att det är på grund av min hjälpsamma natur och passion att göra något för andra runt omkring mig.

Under hela mitt liv har jag alltid trott på att dela kunskap, på att den fördubblas när du delar den på samma sätt som den inte blir något värt alls om du inte gör det. Det är vad min far lärde mig i min barndom och den lektionen har fastnat med mig sedan dess. Jag försöker alltid att hjälpa mina kollegor på alla sätt jag kan.

Back To Top