skip to Main Content

Styrelsens ordförande, skall, baserat på ägandet i Bolaget per den 30/9 varje år, kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget i syfte att till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämma.

Valberedningen utser ordförande i valberedningen. I den mån oenighet råder i valberedningen så är det valberedningens ordförande, om han kan samla en majoritet i antal röster som har utslagsröst.

Samtliga aktieägare har beretts möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på exempelvis styrelseledamöter för vidare utvärdering inom ramen för valberedningens arbete. Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter individuellt.

Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör valberedningen för sitt arbete.

Revisor(-er) utses av årsstämman varje år. Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela styrelsen med undantag av den verkställande direktören) valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande revisor Jesper Ahlkvist, Mazars AB valdes till revisor för 2020 av ordinarie bolagsstämma.

Till ledamöter i valberedningen inför DevPort ABs årsstämma 2020 har följande personer utsetts:

  • Göran Kroon, ordförande i valberedningen – representerar SEBI Holding AB.
  • Per Rodert – representerar eget och närståendes innehav.
  • Malin Björkmo – representerar Handelsbanken Fonder.

FINANSIELL KONTAKT

FREDRIK JOHANSSON – CFO

070 – 590 19 85
fredrik.johansson@devport.se

Back To Top